Delårsrapport januari-juni 2022

Läs hela rapporten i som PDF

Fortsatt god tillväxt och rekordstor orderstock

Andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 2 475 MSEK (2 009), +23%. Den organiska tillväxten uppgick till +15%.
 • Den rapporterade orderingången ökade med 11% och orderstocken ökade med 32% till 2 687 MSEK. 
 • EBITA ökade till 293 MSEK (264) och EBITA-marginalen uppgick till 11,8% (13,1). 
 • Operationell EBITA ökade till 297 MSEK (267) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 12,0% (13,3%). 
 • Resultat per aktie ökade till 3,66 SEK (3,29). 
 • Nettoskuldsättningen minskade till 1,0x operationell EBITDA (0,7x exklusive IFRS 16).
 • Inwido förvärvade Westcoast Windows i Sverige och Hyvinkään Puuseppien i Finland.

Januari-juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 4548 MSEK (3 653), +24%. Den organiska tillväxten uppgick till 17%.
 • EBITA ökade till 470 MSEK (385) och EBITA-marginalen uppgick till 10,3% (10,5). 
 • Operationell EBITA ökade till 477 MSEK (388) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 10,5% (10,6). 
 • Resultat per aktie ökade till 5,74 SEK (5,00). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 361 MSEK (278)
 • Avkastning på operativt kapital ökade till 17,9% (15,7)

Koncernchefen kommenterar:

Den positiva starten på 2022 fortsätter in i det andra kvartalet. Vår organiska tillväxt är fortsatt på en god nivå samtidigt som vi under kvartalet förvärvat Westcoast Windows i Sverige och Hyvinkään Puuseppien i Finland, vilket gör att vi tar ytterligare steg för att uppfylla vårt långsiktiga tillväxtmål. Under kvartalet noterar vi vår högsta vinst i ett andra kvartal hittills och når för första gången en miljard kronor i EBITA baserat på rullande tolv månader. Samtidigt har vi under kvartalet en lägre marginal jämfört med samma kvartal i fjol, vilket huvudsaklingen är hänförligt till affärsområdet e-Commerce. Vi ser att priset på insatsvaror har fortsatt stiga samtidigt som vi kontinuerligt arbetar med att föra över dessa ökningar till nästa led. Vår orderstock är rekordstor samtidigt som orderingången ökar, om än i en lägre takt än under början av året.

Trots en osäker omvärld med krig i Ukraina, en hög inflation och snabbt stigande räntor är Inwidos verksamhet stabil, med ett starkt kassaflöde och en låg skuldsättning. Under kvartalet ökade nettoomsättningen med 23 procent till 2 475 MSEK (2 009), 15 procent organiskt. Operationell EBITA ökade till 297 MSEK (267) medan den operationella EBITA-marginalen minskade till 12,0 procent (13,3). Orderstocken på 2 687 MSEK är den högsta hittills med en ökning med 32 procent och orderingången i kvartalet ökar med 11 procent.

God utveckling i tre av fyra affärsområden
Affärsområde Skandinavien har under kvartalet en fortsatt hög tillväxt som kombineras med en god lönsamhet. Försäljningen ökade med 21 procent, operationell EBITA steg med 20 procent till 205 MSEK (172) och den operationella EBITA-marginalen blev 15,1 procent. Den positiva försäljningsökningen sker i samtliga affärsenheter i Skandinavien medan vinstökningen främst sker i Danmark och Norge.

Affärsområde Östeuropa visar en starkare organisk tillväxt, där efterfrågan i både konsument- och industrimarknaden var fortsatt god. Försäljningen steg med 30 procent, operationell EBITA ökade till 52 MSEK (41) medan den operationella EBITA-marginalen minskade marginellt till 8,8 procent. Den positiva utvecklingen är tydlig i vår största affärsenhet i Finland och i den polska verksamheten med god tillväxt samtidigt som vinsten ökar. 

Affärsområde e-Commerce utmaningar från första kvartalet fortsätter. Implementeringen av de tillväxtfrämjande maskininvesteringarna har, under de första två månaderna av kvartalet, påverkat produktionseffektiviteten negativt. Detta i kombination med en ökad satsning på marknadsföring för långsiktig tillväxt, en ogynnsam produktmix och att jämförelsetalen från 2021 är på en historiskt mycket hög nivå, har gjort att vinstmarginalen försämrats.  Försäljningen minskade med 2 procent till 268 MSEK, operationell EBITA uppgick till 20 MSEK (55) och den operationella EBITA-marginalen blev 7,6 procent (20,4). 

Affärsområde Västeuropa visar under kvartalet kraftigt ökad tillväxt och lönsamhet. Det beror på en stark utveckling i framförallt vår irländska verksamhet samtidigt som Dekko Window Systems, som förvärvades under första kvartalet, nu tydligt bidrar till affärsområdets utveckling. Försäljningen ökade med 71 procent till 247 MSEK. Operationell EBITA ökade till 25 MSEK (8) och den operationella EBITA-marginalen steg till 9,9 procent. 

Vårt accelererade förvärvsarbete bär frukt
Vårt förvärvsarbete har accelererat och det är glädjande att vi under kvartalet har utökat Inwidofamiljen med svenska Westcoast Windows och finska Hyvinkään Puuseppien, som ingår i våra räkenskaper sedan juni. Med ett starkt kassaflöde och en låg skuldsättningsgrad finns stora möjligheter till fortsatta förvärv även om konjunkturen skulle mattas av. 

Utsikter
Andra kvartalet visar på en fortsatt stark försäljning och vårt bästa resultat för ett andra kvartal hittills. Vi går in i tredje kvartalet med en rekordstor orderstock samtidigt som orderingången visade en viss avmattning i slutet av kvartalet. Osäkerhetsfaktorerna i omvärlden med stigande energipriser, inflation och höjda räntor medför i det korta perspektivet att konsumenternas disponibla inkomster krymper. Långsiktigt är vi fortsatt optimistiska med konsumenternas stora intresse för innemilljö kombinerat med ökande krav på energieffektiviseringar, inte minst i tider av stigande priser på energi.

MALMÖ, 15 JULI 2022

 
Henrik Hjalmarsson 
VD och koncernchef

 

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022, kl. 07:45 CET.  

 

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef, 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD, 070-324 3190, peter.welin@inwido.com