Delårsrapport januari-juni 2023

Rapporten som PDF

Stabilt resultat i utmanande marknad – största förvärvet hittills

Andra kvartalet:
▪ Nettoomsättningen uppgick till 2 263 MSEK (2 475), -9%. Den organiska tillväxten uppgick till -13%
▪ Den rapporterade orderingången minskade med 21% medan orderstocken per 30 juni var 1 575 MSEK, en minskning med 41%.
▪ Operationell EBITA uppgick till 261 MSEK (297) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till
11,6% (12,0%).
▪ Resultat per aktie uppgick till 3,36 SEK (3,66).
▪ Avkastning på operativt kapital uppgick till 16,8% (17,9).
▪ Nettoskuldsättningen uppgick till 0,7x operationell EBITDA (0,4x exklusive IFRS 16).

Januari-juni 2023:
▪ Nettoomsättningen uppgick till 4 358 MSEK (4 548), -4%. Den organiska tillväxten uppgick till -11%.
▪ EBITA uppgick till 429 MSEK (470) och EBITA-marginalen uppgick till 9,8% (10,3).
▪ Operationell EBITA uppgick till 430 MSEK (477) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 9,9% (10,5).
▪ Resultat per aktie uppgick till 5,26 SEK (5,74).
▪ Inwido förvärvade Sidey i Storbritannien den 13 juli, med fokus på renoveringsmarknaden i Skottland.

Koncernchefen kommenterar:
Det är med tillfredsställelse som vi inleder det tredje kvartalet 2023 med att presentera att vårt största förvärv hittills, Sidey Group, blir en del av Inwido. Företaget som är marknadsledande inom renoveringar av allmännyttiga bostäder i Skottland omsatte cirka 800 miljoner kronor under den senaste 12-månadersperioden. Affären gör att Inwido blir nummer ett på den skottska marknaden och att Inwido tar ett stort steg mot vårt mål att omsätta 20 miljarder kronor 2030.

Inwidos starka balansräkning och goda kassaflöde gör att vi kan fortsätta vara offensiva trots en marknad som för närvarande är mer utmanande. Förvärvet av Sidey Group genomförs till en multipel om knappt 6 gånger EBIT och finansieras med tillgängliga likvida medel.

Under det andra kvartalet 2023 har marknaden försvagats jämfört med Q1 vilket också resulterar i att omsättningen minskar för första gången sedan 2019. Tidigare har nedgången på marknaden främst berott på en inbromsning i nybyggnation, men nu ser vi också att konsumentmarknaden försvagas, men inte i samma takt. Både orderingången och orderstocken minskar, som en följd av den svagare marknaden. Att Inwido trots det levererar en operationell EBITA-marginal på 11,6 procent och en avkastning på operativt kapital tydligt över vår målsättning visar motståndskraften i vår affärsmodell.

Nyckeltalen för hållbarhetsarbetet påverkas av lägre produktionsvolymer, vilket gör att energianvändningen per enhet ökar, trots att koncernens energianvändning i absoluta tal minskar. Under kvartalet ökar andelen av försäljningen som är förenlig med EU Taxonomins kriterie för att signifikant bidra till begräsning av klimatpåverkan. Det är också tillfredsställande att se att vårt arbete med att få ner antalet olyckor fortsätter ge effekt.

Under kvartalet minskade nettoomsättningen med 9 procent till 2 263 MSEK (2 475) och den organiska tillväxten blev -13 procent. Operationell EBITA summeras till 262 MSEK (297).

Blandad utveckling i våra affärsområden
Affärsområde Skandinavien verkade under kvartalet i en tydligt svagare marknad vilket resulterade i att försäljningen minskade med 12 procent. Det är därför välkommet med olika typer av program, för att accelerera omställningen mot mer energieffektiva fastigheter, som t ex det energieffektiviseringsstöd som började gälla i Sverige i början av juli och som omfattar fönsterbyten i hus som värms upp med el eller gas. Vi tror att det på sikt kan få betydelse för investeringsviljan och därmed öka takten i den gröna omställningen till energieffektivare byggnader.

Affärsområde Östeuropa visar fortsatt försäljningstillväxt inom konsumentmarknaden, medan industrimarknaden minskade. Under kvartalet ökade lönsamheten kraftigt med en operationell EBITA-marginal på 13 procent (8,8). Det är främst drivet av de löpande prishöjningar som gjorts och som nu får fullt genomslag.

Affärsområde e-Commerce verkar i en marknad som är extra konkurrensutsatt för tillfället. Försäljningen ökade, men den operationella EBITA-marginalen minskar till 3,9 procent (7,6). Det beror till stor del på marknadsinvesteringar i samband med lanseringen av den nystartade verksamheten i Nederländerna samt ökade satsningar på marknadsföring i befintliga marknader.

Affärsområde Västeuropa kännetecknas av en avvaktande marknad. Försäljningen till konsument minskar medan industri-marknaden är mer positiv för våra affärsenheter. Vår irländska affärsenhet avviker positivt både när det gäller försäljning och lönsamhet.

Utsikter
Andra kvartalet karakteriseras av en marknad som är mer avvvaktande än tidigare. Vår starka finansiella ställning gör dock att vi ser möjligheter att flytta fram våra positioner, framförallt med förvärvet av Sidey Group, men också genom att vi satsar i våra befintliga affärsenheter. Under kvartalet har vår styrelse bland annat tagit beslut om en investering på 100 miljoner kronor i Elitfönsters produktionsanläggning i Vetlanda.
De snabba räntehöjningarna och inflationen i Europa påverkar såväl nybyggnation som konsumenternas investeringsvilja. Vi välkomnar därför det energieffektiviseringsstöd som initierades i Sverige nu i början av juli, som ett sätt att stimulera marknaden. EU:s tydliga ambitioner med att höja energiprestandan för fastigheter de kommande åren för att minska den negativa miljöpåverkan gör att jag ser mycket goda tillväxtmöjligheter för energieffektiva fönster och dörrar som dessutom förbättrar vår innemiljö.

MALMÖ, 14 JULI 2023

Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef

 

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023, kl. 07:45 CET.

 

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef                              
Tel. 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com

Tobias Rydergren, PR & Kommunikation
Tel. 070-255 23 61, tobias.rydergren@inwido.com