Delårsrapport januari - mars 2019

Hela rapporten i pdf

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019, kl. 07:45 CET.

Ett kvartal i linje med våra förväntningar

Första kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen ökade till 1 443 MSEK (1 391), en ökning med 4%. Den organiska tillväxten var -2%.
  • EBITA ökade till 45 MSEK och EBITA marginalen ökade till 3,1%. EBITA ökade till 42 MSEK (37) och EBITA-marginalen ökade till 2,9% (2,6%) exklusive IFRS 16.
  • Operationell EBITA uppgick till 45 MSEK och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 3,1%. Operationell EBITA uppgick till 42 MSEK (56) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 2,9% (4,0%) exklusive IFRS 16.
  • Resultat per aktie före utspädning ökade till 0,58 SEK (0,54).

Koncernchefen kommenterar:
"19 har, i stora drag, börjat i linje med våra förväntningar. Nettoomsättningen under det första kvartalet ökade med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilket innebär en ökning till 1 443 MSEK (1 391). Operationell EBITA i kvartalet blev 45 MSEK. Det lägre resultatet, och därmed även rörelsemarginalen som blev 3,1 procent, beror främst på en ofördelaktig mix samt att vi i några få verksamheter inte fullt ut kunnat anpassa kostnaderna efter en lägre volym i kvartalet. Säsongsmässigt är det första kvartalet Inwidos svagaste, såväl vad gäller omsättning som resultat.

e-Commerce fortsätter att växa starkt med god lönsamhet
Det första kvartalet 2019 visade mycket tydligt att vår långsiktiga satsning på e-Commerce, vår enhet för e-handel, fortsätter att skapa goda resultat. Försäljningen inom denna verksamhet ökade organiskt med 33 procent jämfört med motsvarande period 2018 och stod under kvartalet för 9 procent av koncernens totala omsättning. Som vi förutsåg i bokslutskommunikén har vi dock, trots tillväxten inom e-Commerce, inte fullt ut kunnat kompensera den ofördelaktiga försäljningsmixen mot industri med försäljning till det mer lönsamma konsumentsegmentet. Orderingången ökade med 8 procent under första kvartalet 2019. Orderstocken vid utgången av kvartalet var storleksmässigt i nivå med motsvarande tidpunkt föregående år, men har nu en mer fördelaktig mix i form av en högre andel order mot konsumentsegmentet. Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändringar i rörelsekapital, är på grund av säsongseffekter normalt negativt under första kvartalet, men uppgick i år till 51 MSEK.

Stark utveckling inom Inwido Syd och utmaningar inom Inwido Nord
Affärsområde Syd fortsatte att utvecklas mycket positivt under inledningen av 2019, delvis tack vare en mildare vinter jämfört med förra året. Försäljningen ökade med 19 procent och rörelseresultatet mer än fördubblades till 60 MSEK (27). Den fina utvecklingen inom e-Commerce kompletteras med att de danska verksamheterna fortsätter att utvecklas starkt. Även bolagen i Storbritannien hade ett positivt kvartal.  Orderstocken vid utgången av kvartalet var 30 procent högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år och med en fördelaktig mix.

Affärsområde Nord utvecklades svagare under perioden främst på grund av en fortsatt negativ utveckling för de större bolagen i Finland och Sverige. Industrimarknaden har fortsatt försvagats under kvartalet, i takt med minskad nybyggnation, medan konsumentaktiviteten är betydligt lägre under vintermånaderna i linje med det normala säsongsmönstret. Konsekvensen av detta var att försäljningen minskade med 4 procent till 848 MSEK samtidigt som rörelseresultatet minskade till 2 MSEK (39). Vi har inte fullt ut lyckats kompensera volymtappet i Nord med kostnadsbesparingar i kvartalet. Vi genomför samtidigt betydande IT-investeringar i våra stora bolag i Sverige och Finland för att stärka vår framtida konkurrenskraft. Sammantaget har detta påverkat lönsamheten negativt. Orderingången minskade med 3 procent i kvartalet, vilket gör att orderstocken är 13 procent lägre än vid samma tidpunkt 2019, dock med en mer fördelaktig segmentsmix.

Utsikter
Signalerna från våra marknader är blandade. Industrimarknaden i såväl Sverige som Finland visar få tecken på återhämtning, med förväntningar om fortsatt minskad aktivitet inom nybyggnation. Vi ser också tecken på en fortsatt konsolidering av byggmaterialkanalerna på några marknader, det är dock för tidigt att göra några bedömningar av om, och i så fall hur det långsiktigt påverkar såväl deras som vår affär.

Samtidigt är förutsättningarna på de danska och norska marknaderna stabila och vi ser ett fortsatt underliggande behov av och ökat intresse för investeringar i bostäder i stora delar av Europa. Vi anser oss vara väl positionerade för att möta kunders och konsumenters ändrade beteenden – vår snabbt ökande försäljning inom e-handel är ett bra bevis på det. Internt fortsätter vi implementeringen av Simplify-modellen, och ser redan en ökad transparens och tydlighet kring förmågan att skapa resultat, framför allt för de mindre verksamheterna, vilket ger förutsättningar för än mer värdeskapande prioriteringar och investeringar. Vår långsiktiga förvärvsstrategi ligger fast och vårt arbete med att ytterligare stärka balansräkningen för att kunna genomföra förvärv fortsätter."

MALMÖ, 25 APRIL 2019

Henrik Hjalmarsson 
VD och koncernchef 

Läs hela rapporten i bifogad pdf

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Tel: 076-846 20 46 
Peter Welin, CFO och vVD Tel: 070- 324 31 90 
E-post: peter.welin@inwido.com