Delårsrapport januari-mars 2021

Inwido Q1 rapport i PDF

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021, kl. 07:45 CET.  

En stark inledning på 2021

Första kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen ökade till 1 644 MSEK (1 448). Den organiska tillväxten uppgick till 18%.
  • Orderingången ökade med 15% och orderstocken ökade med 43% till 1 471 MSEK. 
  • EBITA ökade till 121 MSEK (48) och EBITA-marginalen ökade till 7,3% (3,3%).
  • Resultat per aktie ökade till 1,71 SEK (0,10).
  • Nettoskuldsättningen, exklusive IFRS 16, minskade till 0,9x operationell EBITDA (2,3x).
  • Inwido förvärvade MV Center i Finland, specialiserat på aluminium- och ståldörrar samt fönster och glasfasader.

Koncernchefen kommenterar
"Det är med ödmjukhet och stolthet jag konstaterar att den goda utvecklingen fortsätter för Inwido. Vi har inlett året med vårt bästa första kvartal hittills vad gäller försäljning, resultat och orderingång. Under perioden lyckades vi omsätta vår orderstock från årets start till en mycket god försäljningstillväxt. Med förvärvet av finska MV Center tog vi även ett viktigt steg för att ytterligare accelerera våra tillväxtambitioner.

Uppbackad av en positiv konsumentmarknad och fortsatt hög tillväxt inom e-handeln ökade nettoomsättningen organiskt med 18 procent till 1 644 MSEK (1 448). Operationell EBITA ökade till 121 MSEK (48) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 7,3 procent (3,3). Med ett starkt resultat i ryggen går vi in i det andra kvartalet med en rekordstor orderstock på 1 471 MSEK, +43 procent. Samtidigt är det viktigt att notera att det första kvartalet är vårt säsongsmässigt minsta, såväl omsättnings- som resultatmässigt.

Starka konsumentmarknader i Syd och Nord
Affärsområde Syd utvecklades fortsatt starkt med gedigen tillväxt och ett förbättrat resultat. Försäljningen ökade organiskt med 25 procent och operationell EBITA steg med 57 procent till 105 MSEK (67), vilket lyfte den operationella EBITA-marginalen till 14,6 procent (11,0). I Danmark fortsatte våra affärsenheter att kapitalisera på en stabil konsumentmarknad och har med hårt arbete också lyckats använda de nya byggnormer som infördes vid årsskiftet, med krav på ökad energieffektivitet, till att stärka sin affär ytterligare. I Storbritannien och Irland ser vi nu en återhämtningspotential i takt med att samhällen åter öppnar upp. E-Commerce fortsatte på sin lönsamma tillväxtresa och växte organiskt med 34 procent under kvartalet. I affärsområde Nord ser vi en glädjande utveckling då samtliga affärsenheter förbättrat sina resultat vilket leder till att affärsområdet har vänt från förlust till vinst jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen ökade organiskt med 13 procent och operationell EBITA ökade till 26 MSEK (-2), vilket lyfte den operationella EBITA-marginalen till 2,9 procent (-0,2). Det är glädjande att notera att marginalförbättringarna i Nord från de senaste kvartalen fortsätter med ökande takt.  

Förvärv av MV Center
Kort efter kvartalets slut förvärvades finska MV Center, specialiserat på aluminium- och ståldörrar samt fönster och glasfasader. MV Center omsätter drygt 100 MSEK. Med förvärvet adderar vi ett framgångsrikt bolag och stärker vår närvaro i en expansiv region i Finland. Utifrån en stark balansräkning har vi accelererat förvärvsarbetet och för samtal med flera potentiella bolag.

Covid-19
Under kvartalet har covid-19 haft en begränsad negativ påverkan. Effektiviteten i produktionen, i framförallt Sverige, har påverkats av en högre sjukfrånvaro än normalt. Nedstängningar i Storbritannien i allmänhet och Irland i synnerhet har under kvartalet haft en negativ påverkan på byggaktiviteten och därmed vår verksamhet. Å andra sidan ser vi fortsatt en stark trend att investera i hemmet och förändrade köpbeteenden med ökad e-handel i spåren av covid-19. Vi följer utvecklingen noggrant för att snabbt agera om och när situationen kräver det.

Utsikter
Under årets första tre månader byggde vi vidare på vår position som Europas ledande leverantör av fönster, med vårt åttonde kvartal i rad med stärkta marginaler. På den positiva sidan ser vi framför oss en i närtid fortsatt hälsosam efterfrågan på konsumentmarknaden, en stark e-handelsutveckling och en stabiliserande industrimarknad. På myntets baksida ser vi ett ökande inflationstryck med begränsad tillgång på insatsvaror, vilket betyder en kortsiktig marginalpress innan vi fullt ut hinner justera våra försäljningspriser. Med vår storlek och marknadsnärvaro ser vi samtidigt potential i situationen och arbetar oförtrutet vidare för att vara våra kunders bästa alternativ. Med en decentraliserad och resultatfokuserad organisation är vår drivkraft därtill att utveckla vår koncern oaktat de utmaningar vi ställs inför. Därför förblir vi optimistiska, men också ödmjuka, inför framtiden, på kort och lång sikt."

MALMÖ, 27 APRIL 2021
Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef

Läs hela rapporten i bifogad pdf
 

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Tel: 076-846 20 46 
Peter Welin, CFO och vVD Tel: 070- 324 31 90 
E-post: peter.welin@inwido.com