Delårsrapport januari-mars 2023

Inwido Q1 2023 som pdf

Bra leverans i en utmanande marknad

Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen ökade till 2 095 MSEK (2 073), +1%. Den organiska tillväxten uppgick till -7%.
  • Den rapporterade orderingången minskade med 17% medan orderstocken minskade med 32% till 1 581 MSEK.
  • EBITA uppgick till 167 MSEK (177) och EBITA-marginalen uppgick till 8,0% (8,5%).
  • Operationell EBITA uppgick till 168 MSEK (180) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 8,0% (8,7%).
  • Avkastning på operativt kapital uppgick till 17,6% (17,8)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,90 SEK (2,08).
  • Nettoskuldsättningen uppgick till 0,7x operationell EBITDA (0,4x exklusive IFRS 16).

Koncernchefern kommenterar:

2023 inleds med att vi möter en tuffare marknad jämfört med fjolårets. Att Inwido trots det ökar omsättningen och vi gör vår nästhögsta vinst för ett första kvartal hittills visar att vårt fokus på konsumentmarknaden kombinerat med en europeisk expansion skapar en motståndskraftig och stabil koncern.

Med en svagare konjunktur är det inte överraskande att orderingången sjunker under kvartalet. En minskning med 17 procent kan låta mycket, men då ska man komma ihåg att 2022 inleddes mycket starkt. Jämfört med 2021 är orderingången i stort sett på samma nivå och den är betydligt högre än 2020, även justerat för förvärv. Vi ser också att vår marknadsledande e-handel växer med 29 procent under kvartalet trots en tuffare marknad där våra konkurrenter är mer aktiva än tidigare. När det gäller hållbarhetsarbetet är det glädjande att antalet olyckor minskar, vilket till stor del beror på ett systematiskt förebyggande arbete. Även energianvändningen sjunker både per enhet och totalt sett. Avfallet ökar tyvärr under kvartalet och vi fortsätter vårt pågående arbete för att minska vårt totala avtryck.

Under kvartalet minskar operativa EBITA-marginalen till 8,0% (8,7). Det beror på flera faktorer: ökade energikostnader som vi ännu inte riktigt hunnit parera för, en förändrad försäljningsmix, lägre volymer (trots en högre omsättning), vilket ger sämre kostnadstäckning i produktionen samt ökade satsningar på marknadsföring för att ta marknadsandelar.

Under kvartalet ökade nettoomsättningen med 1 procent till 2 095 MSEK (2 073) och den organiska tillväxten blev -7 procent. Operationell EBITA summeras till 168 MSEK (180). Orderstocken uppgick till 1 581 MSEK (2 311) medan orderingången landade på 2 094 MSEK (2 527).

Högre marginaler i tre av fyra affärsområden
Affärsområde Skandinavien hade under kvartalet en negativ försäljningsutveckling och en lägre marginal, främst beroende på en mer avvaktande konsumentmarknad. Försäljningen minskade med 9 procent, operationell EBITA minskade med 23 procent till 116 MSEK (149) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 10,8 procent (12,7).

Affärsområde Östeuropa visade tillväxt, där försäljningen i både konsument- och industrimarknaden ökade. Försäljningen steg med 11 procent, operationell EBITA ökade till 38 MSEK (27) medan den operationella EBITA-marginalen ökade till 6,8 procent (5,4). Den stärkta marginalen kommer av att de prishöjningar som tidigare genomförts nu får genomslag, vilket syns tydligast i den största finska affärsenheten och i den polska verksamheten, som startat året starkt.

Affärsområde e-Commerce visar att den positiva trenden från förra kvartalet håller i sig. Försäljning, vinstutveckling och orderingång fortsätter att utvecklas positivt. Samtidigt är konkurrensen hårdare än tidigare, vilket kräver större satsningar på marknadsföring för att befästa vår ledande position. Försäljningen ökade med 29 procent till 236 MSEK, operationell EBITA ökade till 4 MSEK (-8) och den operationella EBITA-marginalen blev 1,5 procent (-4,2).

Affärsområde Västeuropa visade under kvartalet ökad tillväxt och vinst. Även om konsumentområdet fortsatt går starkare än industri ser vi att konsumenterna är mer avvaktande än tidigare. Försäljningen ökade med 17 procent till 223 MSEK. Operationell EBITA ökade till 19 MSEK (15) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 8,7 procent (8,1).

Låg skuldsättning ger möjlighet till fortsatta förvärv
Under fjolåret förvärvades tre bolag och vi ser fortsatt möjligheter att växa genom förvärv under 2023. Målsättningen att etablera koncernen på en ny marknad kvarstår också. Med en stark balansräkning och låg skuldsättningsgrad finns de ekonomiska förutsättningarna att fortsätta förvärvsresan även under tuffare marknadsförhållanden.

Utsikter
Första kvartalet visar på både stabil försäljning och resultat. Även om orderingången minskar så är den ur ett längre perspektiv fortsatt på en relativt god nivå. Den svaga utvecklingen inom industrisegmentet, som påverkas av en låg aktivitet inom nybyggnation, fortsätter och även konsumenterna påverkas av att den disponibla inkomsten för många sjunker på grund av inflation och stigande räntor. Samtidigt ser vi både ett stort behov och intresse för energieffektivisering, både hos privata husägare och fastighetsbolag. För att påskynda samhällets gröna omställning välkomnar vi ytterligare ekonomiska incitament för energieffektiviseringar, vilket också skulle vara gynnsamt för en byggmarknad som ser ut att ha några mer utmanande kvartal framför sig.

MALMÖ, 25 APRIL 2023

Henrik Hjalmarsson,
VD och koncernchef

 

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022, kl. 07:45 CET. 

 

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef, 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD, 070-324 3190, peter.welin@inwido.com