Delårsrapport januari-mars 2024

Q124 SWE

God motståndskraft i utmanande marknader

Första kvartalet 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 811 MSEK (2 095), -14%. Den organiska tillväxten uppgick till -21%.
  • Den totala orderingången ökade med 1% medan orderstocken per den 31 mars ökade till 2 236 MSEK (1 581).
  • Operationell EBITA uppgick till 91 MSEK (168) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 5,0% (8,0%).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,37 SEK (1,90).
  • Nettoskuldsättningen uppgick till 1,4x operationell EBITDA (1,1x exklusive IFRS 16).

Efter kvartalets utgång

  • Den 10 april tillträdde Fredrik Meuller som ny VD och koncernchef.
  • Inwidos klimatmål är godkända av Science Based Targets initiative.

 

Koncernchefen kommenterar:

Året har börjat i linje med vad Inwido kommunicerade i samband med årsbokslutet i februari. De kraftiga volymnedgångarna inom nybyggnationsmarknaderna i Finland och Sverige som vi såg under andra halvåret ifjol har påverkat såväl försäljningen som orderingången under inledningen av 2024. Nettoomsättningen under det första kvartalet minskade med 14 procent
(-21 procent organiskt) jämfört med motsvarande period föregående år, till 1 811 MSEK (2 095). Att Inwido under dessa förhållanden levererar en operationell EBITA på 91 MSEK (168) och en operationell EBITA-marginal på 5,0 procent (8,0), i det säsongsmässigt svaga första kvartalet, visar på god motståndskraft i affärsmodellen.

De lägre volymerna har delvis kompenserats av minskade produktionskostnader och genomförda besparingar av fasta kostnader i affärsenheterna. Samtidigt som kostnaderna behöver minska när volymerna går ner, är det viktigt att behålla kompetensen och kraften i verksamheterna för att kunna vara aktiva när fönstersäsongen nu står för dörren. Detta är en balansakt som Inwido gång på gång visat sig bemästra.

Den totala orderingången ökade med 1 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (-9 procent justerat för förvärv). Noterbart är att vi i dessa siffror ser en större aktivitet inom konsument- och renoveringssidan. Detta syns framför allt i Danmark där inflationen kommit ner sedan en tid tillbaka, räntorna sjunker och huspriserna är på uppgång.

I nyckeltalen för hållbarhetsarbetet utmanas de enhetsrelaterade siffrorna inom miljöområdet av den kraftiga volymnedgången. Nyckeltalen för sjukfrånvaro, hälsa och säkerhet visar däremot en stadig förbättring. Positivt är också att mängden avfall minskar. Att vi nu fått våra klimatmål godkända av Science Based Targets initiative är en viktig milstolpe för vårt hållbarhetsarbete och visar vår högt ställda ambition att öka takten i omställningen.  

Affärsområde Skandinavien påverkades under kvartalet av volymnedgången inom nybyggnationsmarknaden. Försäljningen minskade med 24 procent medan den successiva förbättringen av bruttomarginalen fortsatte. Den operationella EBITA-marginalen sjönk till 7,4 procent (10,8), jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Inom Affärsområde Östeuropa, som under de senaste kvartalen uppvisat historiskt hög lönsamhet, fick det senaste halvårets kraftiga volyminbromsning nu fullt genomslag. Med ett försäljningstapp på 43 procent i kvartalet sjönk den operationella EBITA-marginalen till -4,8 procent (6,8). Nybyggnationstakten i Finland har nu sjunkit till nivåer som inte setts sedan 1940-talet vilket är den främsta förklaringen till volymnedgången.  

Affärsområde e-Commerce som är den mest konsumentnära verksamheten inom Inwido visade en positiv utveckling under första kvartalet. Försäljningen ökade med 8 procent jämfört med motsvarande period 2023. Volymökningen bidrog också till ökad bruttomarginal som i sin tur resulterade i att den operationella EBITA-marginalen ökade till 4,2 procent (1,5).

Affärsområde Västeuropa utvecklades väl under första kvartalet, huvudsakligen drivet av fjolårets förvärv av Sidey Group. Försäljningen för affärsområdet ökade med 90 procent, operationell EBITA ökade med 122 procent, och EBITA-marginalen ökade till 10,2 procent (8,7). Övriga verksamheter inom affärsområdet, med undantag för affärsenheten på Irland, är dock fortsatt påverkade av den pressade konsumentmarknaden i Storbritannien.

Utsikter
Det är med tillförsikt, ödmjukhet och stort engagemang jag nu antar uppdraget som VD och koncernchef för Inwido. Vi har en spännande resa framför oss där vi bygger för att nå vårt långsiktiga mål om en omsättning på SEK 20 miljarder 2030 med lönsamhet i linje med målet för avkastning på operativt kapital på över 15 procent. För att nå dit krävs förutom en väl genomarbetad M&A-strategi också en innovativ produktportfölj och dedikerat kundfokus. Därför känns det inspirerande att när jag nu ansluter till koncernen så lanserar Elitfönster produkter anpassade för framtidens energikrav samtidigt som bolaget fyller 100 år; Diplomatdörrar erbjuder ett digitaliserat lås (Diplosmart) tillsammans med Assa Abloy; och ”skjutdörrarnas Rolls Royce”, Hajom, lanserar produkter på ny marknadsledande prestandanivå. Detta är bara några exempel som lovar gott inför framtiden.

Även om vi just nu upplever kraftiga volymtapp inom nybyggnationsmarknaden i Norden så är utsikterna på lite längre sikt positiva och den gröna omställningen driver tillväxt. EU:s tydliga ambitioner med att höja energiprestandan för fastigheter de kommande åren gör att det finns goda tillväxtmöjligheter för energieffektiva fönster och dörrar. I takt med vårens intåg så kan förhoppningsvis också de positiva tecken vi sett på den danska konsumentmarknaden sprida sig till fler europeiska marknader.  

Jag upplever att vi är väl positionerade för gynnsamma långsiktiga trender som energieffektivitet och hållbarhet. Värt att notera är att vi är en viktig del av lösningen för ett bra inomhusklimat och framtidens energieffektiva hem genom vårt erbjudande av mycket uppskattade fönster och dörrar.
 

MALMÖ, 23 APRIL 2024

Fredrik Meuller,
VD och koncernchef

 

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2024, kl. 07:45 CET. 

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Meuller, VD och koncernchef
Tel. 0734 22 70 11

Peter Welin, CFO och vice VD
Tel. 0703 24 31 90