Delårsrapport januari-september 2022

Ladda ner rapporten för Q3 2022 som PDF

Tillväxt och lönsamhet som överträffar målen

Tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 2 386 MSEK (1 897), +26%. Den organiska tillväxten uppgick till +15%.
 • Den rapporterade orderingången minskade med 1% medan orderstocken ökade med 6% till 2 420 MSEK. 
 • EBITA ökade till 298 MSEK (275) och EBITA-marginalen uppgick till 12,5% (14,5). 
 • Operationell EBITA ökade till 297 MSEK (275) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 12,5% (14,5%). 
 • Resultat per aktie ökade till 3,88 SEK (3,57). 
 • Nettoskuldsättningen minskade till 0,8x operationell EBITDA (0,5x exklusive IFRS 16).

Januari-september 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 6 934 MSEK (5 550), +25%. Den organiska tillväxten uppgick till +16%.
 • EBITA ökade till 768 MSEK (660) och EBITA-marginalen uppgick till 11,1% (11,9).
 • Operationell EBITA ökade till 775 MSEK (663) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 11,2% (11,9).
 • Resultat per aktie ökade till 9,62 SEK (8,57).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 653 MSEK (539)
 • Avkastning på operativt kapital ökade till 17,9% (16,4)

Koncernchefen kommenterar:

När vi summerar tredje kvartalet konstaterar jag att Inwido har fortsatt med den goda utvecklingen som vi såg under första halvåret. Tillväxten ligger med marginal över vårt långsiktiga tillväxtmål på att nå 20 miljarder 2030 och även avkastningen på operativt kapital ligger över måltalet. Kassaflödet under kvartalet är bra och den redan starka balansräkning har stärkts ytterligare. Detta summerat gör att jag känner att Inwido står stabilt i en tid som präglas av en alltmer osäker omvärld. Våra verksamheter har under kvartalet påverkats av pristoppen på naturgas under augusti och september, vilket i sin tur inneburit ett högre pris på framförallt glas. Marginalen har därför minskat något under perioden, vilket också beror på en fortsatt svagare utveckling inom e-Commerce. Även om bilden varierar inom koncernen så ser vi nu för första gången på länge en orderingång som minskar något. Samtidigt är våra affärsenheter vana vid att snabbt anpassa sina verksamheter till efterfrågan inte minst eftersom vår affär alltid har präglats av säsongsvariationer. 

Inwido står stabilt trots en osäker omvärld där inflationen fortsätter vara hög och räntorna stiger snabbt. Under kvartalet ökade nettoomsättningen med 26 procent till 2 386 MSEK (1 897), 15 procent organiskt. Operationell EBITA ökade till 297 MSEK (275), den högsta hittills i ett tredje kvartal, medan den operationella EBITA-marginalen uppgick till 12,5 procent (14,5). Orderstocken på 2 420 MSEK är fortsatt på en historiskt hög nivå och ökade med 6 procent medan orderingången i kvartalet minskade med 1 procent.  

Positiv utveckling i tre av fyra affärsområden
Affärsområde Skandinavien har under kvartalet en fortsatt hög tillväxt som kombineras med en förbättrad lönsamhet. Vi har lyckats väl med att såväl försvara som stärka våra marknadspostioner. Försäljningen ökade med 27 procent, operationell EBITA steg med 28 procent till 206 MSEK (160) och den operationella EBITA-marginalen blev 16,2 procent (16,1). 

Affärsområde Östeuropa visar en stark tillväxt. Försäljningen steg med 36 procent, operationell EBITA ökade till 59 MSEK (45) och den operationella EBITA-marginalen blev 9,0 procent (9,2). Den positiva utvecklingen är tydlig i både vår största affärsenhet i Finland och i vår polska verksamhet. 

Affärsområde e-Commerces svaga utveckling sedan första halvåret fortsätter. Under inledningen av året orsakade störningar i implementeringen av tillväxtfrämjande maskininvesteringar kapacitetsbrist, vilket gjorde att vår försäljning tappade det positiva momentum som fanns under 2021. Det finns nu inte längre någon kapacitetsbrist, och effektiviteten förbättras successivt. Vi ser samtidigt att konsumenterna är mer avvaktande till e-handel än under Covid-boomen. Detta ger sammantaget att försäljningen minskade med 9 procent till 232 MSEK, operationell EBITA uppgick till 15 MSEK (58) och den operationella EBITA-marginalen blev 6,3 procent (22,8). 

Affärsområde Västeuropa visar under kvartalet en stark tillväxt men svagare marginaler. Flera av våra affärsenheter visar god tillväxt samtidigt som Dekko Window Systems, som förvärvades under första kvartalet, fortsätter att bidra positivt till affärsområdets utveckling. Försäljningen ökade med 46 procent till 241 MSEK. Operationell EBITA ökade till 24 MSEK (21) medan den operationella EBITA-marginalen minskade till 9,9 procent (12,8). 

Väl positionerade för fortsatt tillväxt genom förvärv
Det tre förvärv vi gjort hittills i år, Dekko Window Systems, Westcoast Windows och Hyvinkään Puuseppien visar samtiliga god tillväxt och lönsamhet under kvartalet. Även om omvärlden präglas av stor osäkerhet ser vi stora möjligheter att fortsätta hålla en hög förvärvstakt, naturligtvis med en skuldsättning i fortsatt god balans. Under tredje kvartalet har vårt starka kassaflöde ytterligare sänkt vår skuldsättningsgrad, vilket ger oss goda möjligheter att fortsätta genomföra förvärv även i en försvagad konjunktur.

Utsikter
Tredje kvartalet visar på en fortsatt god försäljning, ett bättre resultat än i fjol och en stark orderstock. Samtidigt råder en viss osäkerhet kring orderingången. Under året har priset på insatsvaror stigit kraftigt, något vi parerat med prishöjningar. Vi ser fortsatt att glaspriset kommer att vara högt under året, medan virkespriserna sjunker. Konsumentförtroendet är generellt på rekordlåga nivåer i Europa, vilket påverkar investeringsviljan. Svenska Energimyndigheten skriver i sin energisparkampanj att 35 procent av värmen i en villa försvinner ut genom fönster och dörrar. Så med rekordhöga energipriser har det sannolikt aldrig tidigare funnits en bättre tidpunkt att investera i våra energieffektiva produkter.

MALMÖ, 25 OKTOBER 2022

 
Henrik Hjalmarsson 
VD och koncernchef

 

 

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-
förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022, kl. 07:45 CET.  

 

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef, 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD, 070-324 3190, peter.welin@inwido.com