Delårsrapport januari-september 2023

Q323 SWE

Stärkt resultat och stabiliserad orderingång

Tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 339 MSEK (2 386), -2%. Den organiska tillväxten uppgick till -13%.
 • Den totala orderingången ökade med 3% medan orderstocken per 30 september ökade till 2 428 MSEK (2 420).

 • Operationell EBITA ökade till 308 MSEK (297) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 13,2% (12,5%).

 • Resultat per aktie uppgick till 3,25 SEK (3,88).

 • Nettoskuldsättningen uppgick till 1,1x operationell EBITDA (0,8x exklusive IFRS 16).

 • I juli förvärvades Sidey Group i Skottland.

 • Fredrik Meuller utsedd till ny VD och koncernchef.

Januari-september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 697 MSEK (6 934), -3%. Den organiska tillväxten uppgick till -12%.
 • Operationell EBITA uppgick till 737 MSEK (775) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 11,0% (11,2).
 • Resultat per aktie uppgick till 8,52 SEK (9,62).
 • Avkastning på operativt kapital uppgick till 16,2% (17,9).

 

Koncernchefern kommenterar:

Det är med tillfredställelse som vi summerar det tredje kvartalet 2023. Vi lyckas levera det bästa resultatet hittills i ett tredje kvartal, förbättra marginalerna, stabilisera orderingången och generera fortsatt goda kassaflöden under de marknadsförhållanden som råder, vilket jag är nöjd med. Efter att ha genomfört vårt största förvärv hittills är jag också nöjd med en fortsatt stabil balansräkning. Detta summerat gör att jag upplever att Inwido står stadigt i en tid som präglas av en osäker omvärld. Inwidos goda lönsamhet och kassaflöden samt starka balansräkning visar på kraften i vår affärsmodell och möjliggör fortsatta satsningar trots en utmanande marknad.

Investeringar i nybyggnation har fortsatt att vara återhållsamma, vilket vi framförallt märkt av i Finland och Sverige. Även på konsumentsidan har vi upplevt en mer avvaktande trend under året. Trots detta lyckas vi förbättra orderingången i kvartalet med 3 procent, inklusive förvärvet av Sidey Group. Vi stärker också EBITA-marginalen till 13,2 procent (12,5) och levererar en avkastning på operativt kapital på 16,2 procent, betydligt över vår målsättning på 15 procent. Nettoomsättningen minskade under kvartalet med 2 procent till 2 339 MSEK (2 386) och den organiska tillväxten blev -13 procent. Operationell EBITA ökade till rekordstarka 308 MSEK (297).

När det gäller vårt interna hållbarhetsarbete så påverkas de enhetsrelaterade nyckeltalen negativt av lägre produktionsvolymer samtidigt som ett fortsatt förbättringsarbete leder till att de absoluta talen visar en positiv utveckling. Mycket arbete läggs också på att förbereda organisationen och affärsenheterna för Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, som vi kommer att rapportera för det finansiella året 2024.

Tydliga förbättringar i tre av fyra affärsområden
Affärsområde Skandinavien verkade under kvartalet i en fortsatt svag marknad vilket resulterade i att försäljningen minskade med 16 procent. Lönsamhetsutvecklingen är stabil med en successiv förbättring av bruttomarginalen. Det energieffektiviseringsstöd som började gälla i Sverige i början av juli och som omfattar fönsterbyten i hus som värms upp med el eller gas tror vi på sikt kan få betydelse för investeringsviljan och därmed öka takten i den gröna omställningen.

Affärsområde Östeuropa visar kraftigt ökad lönsamhet vilket resulterar i en operationell EBITA-marginal på 12,7 procent (9,0), drivet av fullt genomslag av prisökningar samt fortsatt god anpassning av fabrikskostnader. Däremot är volymerna under press, vilket illustreras av en försäljningsnedgång på 15 procent under kvartalet. Det är framförallt nybyggnationsmarknaden i Finland som fortsatt tappar volym.

Affärsområde e-Commerce verkar i en svag marknad med för tillfället avvaktande konsumenter och det är därför extra glädjande att försäljningen ökar med 15 procent och operationell EBITA ökar med 38 procent i kvartalet. För att fortsätta tillväxten och återhämta marginalerna görs kontinuerliga marknadsinvesteringar i både nya och befintliga marknader. Ett steg i detta är den nystartade verksamheten i Nederländerna som har startat positivt.

Affärsområde Västeuropa påverkas positivt av förvärvet av Sidey Group som fått en mycket god start som en del av Inwido. Försäljningen för affärsområdet ökade i kvartalet med 89 procent och operationell EBITA ökade med 118 procent. Trots dessa fina siffror kan vi konstatera att konsumentmarknaden i Storbritannien har fortsatta utmaningar, vilket påverkar Inwidos affärsenheter.

Utsikter
Tredje kvartalet karakteriseras av fortsatt begränsade investeringar i nybyggnation samt avvaktande konsumentmarknad. Av erfarenhet vet vi dock att kärvare tider också öppnar upp för möjligheter. Vår stabila lönsamhet, goda kassaflöde och låga skuldsättning gör att vi kan fortsätta att fokusera på att hitta nya möjligheter att flytta fram våra positioner, inte minst med värdeskapande förvärv.

Högre räntor och inflation i Europa påverkar såväl nybyggnation som konsumenternas investeringsvilja. Vi välkomnar därför den skärpning av målsättningen kopplad till energieffektivisering inom ramen för Green Deal, som EU genomförde i juli. Som ett sätt att stimulera marknaden sätter länderna inom EU nu in stöd för att nå de utmanande målen till 2030. EU:s tydliga ambitioner med att höja energiprestandan för fastigheter de kommande åren för att minska den negativa miljöpåverkan, gör att jag ser goda tillväxtmöjligheter för våra energieffektiva fönster och dörrar som dessutom förbättrar vår innemiljö.

MALMÖ, 24 OKTOBER 2023

Henrik Hjalmarsson,
VD och koncernchef

 

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2023, kl. 07:45 CET. 

 

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef, 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com
Peter Welin, CFO och vice VD, 070-324 3190, peter.welin@inwido.com