I linje med våra förväntningar

Hela pressmeddelandet i pdf

Inwidos VD och koncernchef Henrik Hjalmarsson kommenterar första kvartalet 2019;

”Det säsongsmässigt svagaste kvartalet, Q1, var i år i linje med våra förväntningar. Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilket innebär en ökning till 1 443 MSEK (1 391). Operationell EBITA i kvartalet blev 45 MSEK (56). Det lägre resultatet beror främst på en ofördelaktig mix, att vi i några få verksamheter inte fullt ut kunnat anpassa kostnaderna efter en lägre volym i kvartalet samt ökade investeringar i IT. ”

”Orderingången ökade med 8 procent under första kvartalet och orderstocken var vid utgången av kvartalet i nivå med motsvarande tidpunkt föregående år, men nu med en mer fördelaktig mix i form av en högre andel order mot konsumentsegmentet. Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändringar i rörelsekapital, är på grund av säsongseffekter normalt negativt under första kvartalet, men uppgick i år till 51 MSEK.”

”Det första kvartalet 2019 visade mycket tydligt att vår långsiktiga satsning på e-Commerce, vår enhet för e-handel, fortsätter att skapa goda resultat. Försäljningen inom denna verksamhet ökade organiskt med 33 procent jämfört med motsvarande period 2018 och stod under kvartalet för 9 procent av koncernens totala omsättning.”

”Vi anser oss vara väl positionerade för att möta kunders och konsumenters ändrade beteenden – vår snabbt ökande försäljning inom e-handel är ett bra bevis på det. Internt fortsätter vi implementeringen av Simplify-modellen, och ser redan en ökad transparens och tydlighet kring förmågan att skapa resultat vilket ger förutsättningar för än mer värdeskapande prioriteringar och investeringar. Vår långsiktiga förvärvsstrategi ligger fast och vårt arbete med att ytterligare stärka balansräkningen för att kunna genomföra förvärv fortsätter.”

Läsa hela pressmeddelandet inklusive nyckeltalstabell i bifogad pdf 

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Tel: 076-846 20 46 
Peter Welin, CFO och vVD Tel: 070- 324 31 90 
E-post: peter.welin@inwido.com