Valberedning för Inwido AB inför årsstämma 2023

PRM-valberedning-swe

Baserat på ägarstrukturen per den 31 augusti 2022 har de till röstetalet största aktieägarna i Inwido AB (publ) tillfrågats om att delta i valberedningsarbetet. Valberedningen har utsetts av Swedbank Robur Fonder, Fjärde AP-fonden och Lannebo Fonder. Dessa har valt varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande Per Bertland utgöra Inwidos valberedning.

Valberedningens ledamöter:

  • Bo Lundgren, Swedbank Robur Fonder (valberedningens ordförande)
  • Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden
  • Charlotta Faxén, Lannebo Fonder

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2023 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorsarvoden samt i den mån så anses erforderligt, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2023.

Inwidos årsstämma 2023 kommer att hållas i Malmö den 4 maj 2023.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka ett mejl till ir@inwido.com senast två månader före stämman.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, CFO och vice VD 
Tel. 070-324 3190, peter.welin@inwido.com