Ersättningar och ersättningsutskott

Ersättningar till styrelsens ledamöter beslutas årligen av årsstämman. För ledamöter som är anställda i bolaget utgår inget styrelsearvode.

Styrelsen i Inwido har även inrättat ett särskilt ersättningsutskott. Ersättningsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Inwidos styrelse. Ersättningsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. De huvudsakliga uppgifterna för ersättningsutskottet är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera program för rörlig ersättning till bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Inwido.

Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska enligt Inwidos riktlinjer vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor vid uppsägning:

  • Kontant ersättning ska utgöras av fast lön och rörlig ersättning, som ska stå i relation till befattningshavarens ansvar och befogenhet.
  • Rörlig ersättning ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 procent av den fasta årslönen.
  • Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitamentsprogram.
  • Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om det råder exceptionella ekonomiska förhållanden, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om det bedöms som rimligt och förenligt med bolagets ansvar mot aktieägare, anställda och övriga intressenter.
  • Pensionsförmåner ska vara premiebaserade. Pensionsåldern för vd ska vara 60 år och för övriga ledande befattningshavare 65 år.  Rörlig ersättning motsvarande högst 50 procent av maximal rörlig ersättning ska vara pensionsgrundande för medlemmar i ledningsgruppen. För vd ska gälla att pensionsavsättning sker med 30 procent av den fasta lönen.
  • Löneväxling mot bilförmån eller pensionsförmån får förekomma, men bolaget ska vara restriktivt med andra förmåner än fast lön, rörlig ersättning och pensionsförmåner.
  • Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader. För vd gäller 18 månader.
  • Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Då ska skälen redovisas följande årsstämma.
  • I den mån styrelseledamot utför arbete för Inwidos räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning kunna utgå.

Detaljerad information om ersättningar 2018 finns i Inwidos årsredovisning, not 8.