Valberedning

I enlighet med Inwidos extra bolagsstämman den 8 juli 2014 beslutade att valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den 31 augusti varje år* tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Inwidos årsstämma fattar beslut om rutiner för valberedningens tillsättande och arbete. Valberedningens uppdrag omfattar beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, stämmoordförande samt revisor liksom förslag rörande arvode till styrelsens ledamöter, ledamöter i eventuella styrelseutskott och revisorn.

Baserat på ägarstrukturen per den 31 augusti 2020 tillfrågades de till röstetalet största aktieägarna i Inwido om att delta i valberedningsarbetet inför 2021.

Tillsammans med styrelsens ordförande utsågs Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden (valberedningens ordförande), Ulrik Grönvall, Swedbank Robur Fonder och Joel Eklund, familjen Eklund.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka ett mejl till agm@inwido.com senast två månader före stämman. 

* Sorterad efter röststyrka (ägargrupperad). Om det förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltare har uppgivit underliggande aktieägares identitet till Euroclear Sweden eller om Bolaget, utan att vidta några egna åtgärder, erhåller annan information som utvisar underliggande aktieägares identitet.