Bolagsstämmor

Bolagsstämman är högsta beslutande organ där varje aktieägare har rätt att delta, personligen eller genom ombud. Årsstämman i Inwido hålls i Malmö. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse. Till årsstämmans uppgifter hör att besluta om fastställande av resultat- och balansräkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Årsstämman väljer också bolagets revisorer. Årsstämma eller extra bolagsstämma kan också besluta om ändring av bolagsordningen, ökning eller minskning av aktiekapitalet med mera. Kallelse till årsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Ordinarie bolagsstämma 2021 

Årsstämma i Inwido AB äger rum torsdagen den 6 maj 2021 klockan 15.00 i Malmö. Sista dag för aktieägare att begära behandling av ärende på stämman är den 18 mars 2021.