Bolagsstämmor

Bolagsstämman är högsta beslutande organ där varje aktieägare har rätt att delta, personligen eller genom ombud. Årsstämman i Inwido hålls i Malmö. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse. Till årsstämmans uppgifter hör att besluta om fastställande av resultat- och balansräkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Årsstämman väljer också bolagets revisorer. Årsstämma eller extra bolagsstämma kan också besluta om ändring av bolagsordningen, ökning eller minskning av aktiekapitalet med mera. Kallelse till årsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.