Ansvar ger möjligheter

Att agera hållbart och ansvarsfullt är prioriterat för en branschledare som Inwido. Det ger oss både möjligheter att  bidra positivt till samhället, och affärsfördelar som till exempel bättre konsumentinsikter, effektiviseringsvinster samt stärkt arbetsgivarvarumärke. Vår långsiktiga hållbarhetsfilosofi är att ge mer än vi tar – det vi förbrukar för att producera våra produkter ska på sikt leda till fler värden i form av till exempel minskad klimatpåverkan, återvunna material, säkrare arbetsplatser, bättre livskvalitet för konsumenterna samt avkastning till aktieägarna.

Läs mer
Ansvar ger möjligheter

Vi kan bidra på många sätt

Genom att utveckla energieffektiva produkter kan vi hjälpa konsumenterna att skapa en hållbar livsstil. Vi kan också påverka genom att ständigt förbättra vår egen produktion och göra den så hållbar som möjligt, med effektiv materialanvändning och så låg energiförbrukning som möjligt. Dessutom kan vi se till att våra anställda inte råkar ut för olyckor på arbetsplatsen, samt kräva att våra leverantörer följer våra etiska riktlinjer om bland annat antikorruption och mänskliga rättigheter.

Hållbarhetsarbetet styrs utifrån tre grundläggande policyer

Uppförandekod för anställda och affärspartners, Policy for hälsa, säkerhet och arbetsmiljö samt vår Miljöpolicy. Utifrån dessa policyer och riktlinjer tog Inwido under 2017 fram en hållbarhetskompass för att visa inriktningen på vårt hållbarhetsarbete. Läs mer om våra mål och måluppfyllelse i vår senaste årsredovisning.

För att kontinuerligt följa upp utvecklingen får koncernledningen samt verksamhets- och HR-chefer en konsoliderad hållbarhetsrapport varje kvartal. Styrelsen får en årlig hållbarhetsrapport. Vi överväger också varje år om det finns särskilda hållbarhetsfrågor vi bör arbeta med på längre sikt.

Code of conduct

Inwidos klimatambition

Inwidos klimatambition lanserades 2020 och målet är att minska våra koldioxidutsläpp med 50 procent till 2030 och att vara koldioxidneutrala 2050.

The Inwido Climate ambition

Hållbarhetskompass

Inwidos hållbarhetsarbete är förankrat i det vi brinner mest för: Att göra livet inomhus bättre. Med hjälp av ansvarsfullt producerade och energieffektiva produkter kan människor skapa en hållbar livsstil, hemma och på jobbet. På så sätt skapar vi framtida värde för Inwidogruppen, för investerare och för samhället i stort. Vi följer tre strategiska riktlinjer:


Vara aktiv i miljöfrågor

Compass

Varför?

Eftersom vi behöver naturresurser för att göra ansvarsfulla affärer

Hur?

 • Vi erbjuder produkter som skapar energieffektivitet och besparingar
 • Vi minskar klimat- och miljöpåverkan från våra verksamheter och leverantörer
 • Vi använder trä från hållbart skogsbruk
 • Vi återanvänder, återvinner och väljer hållbara material samtidigt som vi minskar avfall

Vara en bra arbetsplats

Compass

Varför?

Engagerade medarbetare gör skillnad

Hur?

 • Vi utvecklar våra medarbetare och får dem att känna sig involverade och betydelsefulla
 • Vi investerar i hälsa och säkerhet
 • Vi strävar efter lika möjligheter
 • Vi arbetar aktivt för att förbättra medarbetarnas välmående

Vara ett ansvarsfullt företag

Compass

Varför?

Att samarbeta med samhället skapar fler möjligheter

Hur?

 • Vi har nolltolerans vad gäller korruption och oetiskt affärsbeteende
 • Vi kräver ansvarsfullt beteende från alla leverantörer och partners
 • Vi följer strikta uppförandekoder
 • Vi stödjer våra lokala samhällen

Hållbarhetsindikatorer

Några av de hållbarhetsindikatorer vi följer upp på under året handlar om en säker och hälsosam arbetsmijö, vår energiförbrukning i produktion, att använda trä från hållbart skogsbruk och Inwidos strävan efter en jämställd styrelse och ledningsgrupp.

Ta del av resultatet i våra åtta hållbarhetsindikatorer för 2020 i slideshow här bredvid. Fördjupad information och kommentarer presenteras i Inwidos Årsredovisning 2020.

Bild
Energiförbrukning

Energiförbrukning

Bild
Koldioxidutsläpp per enhet

Koldioxidutsläpp

Bild
Andel köpt volym av träd från certifierade leverantörer

Trä från hållbart skogsbruk

Bild
Olycksfall med förlorade arbetsdagar

Olycksfall med förlorade arbetsdagar

Bild
Sjukfrånvaro, korttid och långtid

Sjukfrånvaro, korttid och långtid

Bild
Jämställt ledarskap

Jämställt ledarskap

Bild
Sysselsättning landsbygd

Sysselsättning landsbygd

Bild
Code of conduct leverantörer - % kostnad direkt material

Code of conduct leverantörer - % kostnad direkt material

Hållbarhetsprotokoll

Global Compact

Global Compact

Inwido är knutet till FN:s Global Compact och förbinder sig att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att rapportera till FN. Arbetet grundar sig på tio grundläggande principer som är baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption.

Sustainalytics and MSCI ESG rating

Sustainalytics och MSCI ESG rating

Sustainalytics ESG-ranking ligger till grund för internationella förvaltares beslut om investeringar i hållbara företag och betygsätter efter risker inom miljö-, social- och bolagsstyrning. 2020 fick Inwido 24,2 i ESG Risk Rating, vilket är medel. I MSCI ESG Rating höjdes Inwido 2020 till AA, näst högsta nivån på en 7-gradig skala.

Carbon Disclosure Project

Carbon Disclosure Project

Inwidos rapporterar in data i enlighet med hållbarhets-KPI:er, exempelvis utsläpp av koldioxid. CDP-rapporteringen har blivit Inwidos huvudkanal för att beskriva klimatavtryck och samla sin rapportering och uppföljning av utsläpp och liknande. Inwido presterar på nivå Management i CDP:s ranking, näst högsta nivån.

The UN's 17 global goals

FN:s 17 globala mål

Inwido stöder FN:s mål för hållbar utveckling. Vi fokuserar på sju mål. Mål 3, God hälsa/välbefinnande, Mål 5, Jämställdhet, Mål 7, Hållbar energi för alla, Mål 8, Anständiga arbetsvillkor/ekonomisk tillväxt, Mål 11, Hållbara städer/samhällen, Mål 12, Hållbar konsumtion/produktion och Mål 13, Bekämpa klimatförändring.

EU-Taxonomy

EU-Taxonomin

Byggnader är de största energiförbrukarna i EU, med 40 procent. Energieffektiva fönster och dörrar är en viktig komponent för att nå klimatmålen. Energikrav, angivet som U-värde, är 1,0 för fönster och 1,2 för dörrar. Cirka 45 procent av Inwidos försäljning 2020 är miljömässigt hållbar enligt Taxonomin. Andelen förväntas stiga 2021.

Hållbarhetssatsningar

Alborg

Ett batteri av hållbarhetssatsningar 2021

Inwido ökar kontinuerligt sitt engagemang i hållbarhetsfrågor och rapporterar löpande till relevanta organ för att transparent...

Read more
Elitfönster

Elitfönster ger fem gånger tillbaka till miljön

Elitfönsters målsättning är att erbjuda klimatsmarta produkter som ger större klimatnytta under användningen än den...

Read more
Pihla Group

Så satsar Pihla på medarbetarskap

I Finland finns ett av Inwidos största företag, Pihla Group Oy. Fönsterbolaget arbetar för att erbjuda en allt bättre...

Read more
Colleagues running Plus

Outline Plus ger människor en ny chans

I Outlines fabrik i Farsö på Jylland finns en ”fabrik i fabriken”. En arbetsplats med sitt alldeles egna arbetstempo och...

Read more

Hållbarhetsredovisning

Ta del av vår hållbarhetsredovisning i Inwidos årsredovisning 2020, sid 20-29.

Kontakt

Lena Wessner

Senior Vice President, Human Resources, Organisation & Sustainability
+46 (0)10 451 45 63
lena.wessner@inwido.com