Ansvar ger möjligheter

Att agera hållbart och ansvarsfullt är prioriterat för en branschledare som Inwido. Det ger oss både möjligheter att bidra positivt till samhället, och affärsfördelar som till exempel bättre konsumentinsikter, effektiviseringsvinster samt stärkt arbetsgivarvarumärke. Vår långsiktiga hållbarhetsfilosofi är att ge mer än vi tar – det vi förbrukar för att producera våra produkter ska på sikt leda till fler värden i form av till exempel minskad klimatpåverkan, återvunna material, säkrare arbetsplatser, bättre livskvalitet för konsumenterna samt avkastning till aktieägarna.

Läs mer
Hållbarhetskompass

Vi kan bidra på många sätt

Genom att utveckla energieffektiva produkter kan vi hjälpa konsumenterna att skapa en hållbar livsstil. Vi kan också påverka genom att ständigt förbättra vår egen produktion och göra den så hållbar som möjligt, med effektiv materialanvändning och så låg energiförbrukning som möjligt. Dessutom kan vi se till att våra anställda inte råkar ut för olyckor på arbetsplatsen, samt kräva att våra leverantörer följer våra etiska riktlinjer om bland annat antikorruption och mänskliga rättigheter.

Hållbarhetsarbetet styrs utifrån tre grundläggande policyer

Uppförandekod för anställda och affärspartners, Policy for hälsa, säkerhet och arbetsmiljö samt vår Miljöpolicy. Utifrån dessa policyer och riktlinjer tog Inwido under 2017 fram en hållbarhetskompass för att visa inriktningen på vårt hållbarhetsarbete. Läs mer om våra mål och måluppfyllelse i vår senaste årsredovisning.

För att kontinuerligt följa upp utvecklingen får koncernledningen samt verksamhets- och HR-chefer en konsoliderad hållbarhetsrapport varje kvartal. Styrelsen får en årlig hållbarhetsrapport. Vi överväger också varje år om det finns särskilda hållbarhetsfrågor vi bör arbeta med på längre sikt.

Code of conduct

Inwidos klimatambition

Inwido åtar sig att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan senast 2050.

Läs mer

The Inwido Climate ambition

Hållbarhetskompass

Inwidos hållbarhetsarbete är förankrat i det vi brinner mest för: Att göra livet inomhus bättre. Med hjälp av ansvarsfullt producerade och energieffektiva produkter kan människor skapa en hållbar livsstil, hemma och på jobbet. På så sätt skapar vi framtida värde för Inwidogruppen, för investerare och för samhället i stort. Vi följer tre strategiska riktlinjer:


Vara aktiv i miljöfrågor

Hållbarhetskompass

Varför?

Eftersom vi behöver naturresurser för att göra ansvarsfulla affärer

Hur?

 • Vi erbjuder produkter som skapar energieffektivitet och besparingar
 • Vi minskar klimat- och miljöpåverkan från våra verksamheter och leverantörer
 • Vi använder trä från hållbart skogsbruk
 • Vi återanvänder, återvinner och väljer hållbara material samtidigt som vi minskar avfall

Vara en bra arbetsplats

Hållbarhetskompass

Varför?

Engagerade medarbetare gör skillnad

Hur?

 • Vi utvecklar våra medarbetare och får dem att känna sig involverade och betydelsefulla
 • Vi investerar i hälsa och säkerhet
 • Vi strävar efter lika möjligheter
 • Vi arbetar aktivt för att förbättra medarbetarnas välmående

Vara ett ansvarsfullt företag

Hållbarhetskompass

Varför?

Att samarbeta med samhället skapar fler möjligheter

Hur?

 • Vi har nolltolerans vad gäller korruption och oetiskt affärsbeteende
 • Vi kräver ansvarsfullt beteende från alla leverantörer och partners
 • Vi följer strikta uppförandekoder
 • Vi stödjer våra lokala samhällen

Hållbarhetsindikatorer

De hållbarhetsindikatorer vi följer upp under året handlar om en säker och hälsosam arbetsmiljö, energiförbrukning, koldioxidutsläpp, användningen av trä från hållbart skogsbruk, avfall/farligt avfall, diskriminering och trakasserier, efterlevnad av Inwidos code of conduct för medarbetare såväl som för leverantörer, samt Inwidos strävan efter en jämställd styrelse och ledningsgrupp.

Ta del av resultatet för 2023 i vår slideshow här bredvid. Fördjupad information och kommentarer presenteras i Inwidos Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2023.

Bild
Koldioxidutsläpp (scope 1 och 2)

Koldioxidutsläpp (scope 1 och 2)

Bild
Farligt avfall och avfall

Farligt avfall och avfall

Bild
Energiförbrukning

Energiförbrukning

Bild
Trä från hållbart skogsbruk

Trä från hållbart skogsbruk

Bild
Dödsfall

Dödsfall

Bild
Olycksfall med förlorade arbetsdagar

Olycksfall med förlorade arbetsdagar

Bild
Sjukfrånvaro, kort- & långtid

Sjukfrånvaro, kort- & långtid

Bild
Jämställt ledarskap

Jämställt ledarskap

Bild
Diskriminering och trakasserier

Diskriminering och trakasserier

Bild
Code of conduct för leverantörer

Code of conduct för leverantörer

Visselblåsning

Inwido strävar efter ett öppet affärsklimat med en hög affärsetik. Vi värnar om respekt och trygghet för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

För mer information och lämna en rapport här

Våra affärsprinciper, såväl internt som externt, finns beskrivna i vår uppförandekod. Skulle du upptäcka att någon handlar i strid med uppförandekoden är det viktigt att slå larm. Detta för att vi snabbt ska kunna agera på och korrigera fel eller brister i vår verksamhet och värna en god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Läs mer
Whistle blowing

Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en visselblåsartjänst som är en säker kanal för anonym rapportering. Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Din rapport kan innehålla information om att någon handlar i strid med uppförandekoden, brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i en arbetsrelaterad kontext.

Visselblåsartjänsten hanteras av en extern part, WhistleB. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt och rapporten kan skickas på lokalt språk.  Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar.

Rapporter hanteras konfidentiellt av VD och koncernchef och Executive Vice President HR, Organization & Sustainability på Inwido AB. Tillgången till inrapporterade meddelanden är begränsad. En sammanställning av visselblåsningsrapporterna presenteras årligen för styrelsen.

För mer information och lämna en rapport här

Hållbarhetsprotokoll

Science Based Targets Initiative

Science Based Targets initiative

Inwidos science-based target har godkänts av Science Based Targets initative, vilket innebär att vi arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser och därmed att bidra till Parisavtalets 1,5 graders mål. Inwido åtar sig att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan senast 2050.

EU-Taxonomy

EU-Taxonomin

Byggnader är de största energianvändarna i EU, med 40 procent. Energieffektiva fönster och dörrar är en viktig komponent för att nå klimatmålen. Energikrav, angivet som U-värde, är 1,0 för fönster och 1,2 för dörrar. Under 2023 uppfyllde 64 procent av Inwidos försäljning kriteriet att väsentligen bidra till att begränsa klimatförändringarna. 17 procent av omsättningen är fullt förenlig med EU taxonomins kriterier.

Global Compact

Global Compact

Inwido är knutet till FN:s Global Compact och förbinder sig att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att rapportera till FN. Arbetet grundar sig på tio grundläggande principer som är baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption.

Sustainalytics and MSCI ESG rating

Sustainalytics och MSCI ESG rating

Sustainalytics ESG-ranking ligger till grund för internationella förvaltares beslut om investeringar i hållbara företag och betygsätter efter risker inom miljö-, social- och bolagsstyrning. 2023 fick Inwido 23,1 i ESG Risk Rating, vilket är medel. Sedan 2020 har Inwido haft AA i MSCI ESG, vilket är den näst högsta nivån på en 7-gradig skala.

The UN's 17 global goals

FN:s 17 globala mål

Inwido stöder FN:s mål för hållbar utveckling. Vi fokuserar på sju mål. Mål 3, God hälsa/välbefinnande, Mål 5, Jämställdhet, Mål 7, Hållbar energi för alla, Mål 8, Anständiga arbetsvillkor/ekonomisk tillväxt, Mål 11, Hållbara städer/samhällen, Mål 12, Hållbar konsumtion/produktion och Mål 13, Bekämpa klimatförändring.

Carbon Disclosure Project

Carbon Disclosure Project

Inwidos rapporterar in data i enlighet med hållbarhets-KPI:er, exempelvis utsläpp av koldioxid. CDP-rapporteringen har blivit Inwidos huvudkanal för att beskriva klimatavtryck och samla sin rapportering och uppföljning av utsläpp och liknande. Inwido presterar på nivå B Management, i CDP:s ranking, den näst högsta nivån.

Hållbarhetssatsningar

Annika Hansson

"Det finns en stor potential i energieffektiviseringar"

Möt Annika, Head of sustainability at Inwido, om den nya rollen.

Read more
Jens Sörensen

Miljöaspekten är med i alla beslut

Jens Sörensen – VD Outline

Read more
Claes Isaksson

Hållbarhetsfrågorna växer i betydelse

Claes Isaksson – VD Diplomat dörrar

Read more
Pihla Group

Så satsar Pihla på medarbetarskap

I Finland finns ett av Inwidos största företag, Pihla Group Oy. Fönsterbolaget arbetar för att erbjuda en allt bättre...

Read more
Colleagues running Plus

Outline Plus ger människor en ny chans

I Outlines fabrik i Farsö på Jylland finns en ”fabrik i fabriken”. En arbetsplats med sitt alldeles egna arbetstempo och...

Read more

Hållbarhetsredovisning

Ta del av vår hållbarhetsredovisning i Inwidos årsredovisning 2022.

Kontakt

Lena Wessner

Executive Vice President Human Resources, Organization & Sustainability
+46 (0)10 451 45 63
lena.wessner@inwido.com