Att investera i Inwido

Vi skapar långsiktiga och hållbara värden för både aktieägare och samhälle genom att leda och utveckla branschens starkaste bolag. Vårt övergripande mål är att växa med lönsamhet och generera god avkastning.

Läs mer
Amalienborg

Fyra skäl att investera i Inwido

Vi gör livet inomhus bättre

Inwido och dess dotterbolag brinner för att förbättra livet inomhus, både hemma och på jobbet. Med djupa rötter i branschen för fönster och dörrar så leder och utvecklar vi Europas starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Tillsammans förser vi samhället med nya, energieffektiva vardagslösningar, som i sin tur gör det möjligt för människor att leva mer hållbart.

Ett unikt hem för lokala marknadsledare

Inom vår bransch är konsumentfokus och lokala insikter allt. Utifrån den insikten har Inwido utvecklats till ett hem för lokala marknadsledare. Bolagen utvecklas självständigt, men Inwido möjliggör uthållig tillväxt och lönsamhet genom inköp, digitalisering, finansiering, ledarskapsförmågor och andra stordriftsfördelar.

Långsiktiga värden för aktieägare

Som branschledare är vi besjälade av att skapa aktieägarvärde genom pålitliga utdelningar och uthållig, lönsam tillväxt, både genom organisk tillväxt och genom förvärv. Vi har en stark finansiell historik, med stabila kassaflöden och lönsamhet också i tuffa konjunkturlägen, vilket skapar långsiktiga fördelar för såväl investerare och bolag som samhället.

Positionerade för framtida tillväxt

Vi tror på fortsatt efterfrågan på produkter och tjänster som förbättrar livet inomhus. Våra bolag är bra positionerade för att agera på stora omvärldstrender som digitalisering och klimatförändringar, men också på nya tillväxtmöjligheter som e-handel och uppkopplade produkter. Vi är övertygade om att vi kan fortsätta attrahera framtida marknadsledare till Inwidokoncernen – de drygt 50 förvärv vi redan gjort bevisar vår framgångsrika modell. 

Finansiella mål


Finansiellt mål - Tillväxt

Inwidos mål är att växa organiskt mer än marknaden på våra nuvarande marknader och genom selektiva förvärv och initiativ i Europa.

Kommentarer

Under 2019 minskade nettoomsättningen med 1 procent medan den organiska tillväxten uppgick till -4 procent. Vår bedömning är att Inwido hade en organisk tillväxt i Norden i linje med marknaden som helhet.

Utfall 2019
Bild
-1%

Finansiellt mål - Lönsamhet

Inwidos lönsamhetsmål är en operationell EBITA-marginal om 12 procent. Under år med sämre marknadsutveckling kommer Inwido förmodligen inte att nå lönsamhetsmålet. I dessa fall kommer vi att vidta åtgärder för att förbättra lönsamheten, vilket vi historiskt visat oss kapabla till.

Kommentarer

Den operationella EBITA-marginalen uppgick till 9,7 procent (9,9) för året. Bakom den något lägre marginalen ligger framförallt en minskad försäljning i främst Sverige och Finland, vilket delvis balanserades av en förbättrad effektivitet samt genomförda kostnadsbesparingar.

Utfall 2019
Bild
9,7%

Finansiellt mål - Kapitalstruktur

Inwidos nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA ska, med undantag för tillfälliga avvikelser, ej överstiga 2,5 gånger.

Kommentarer

Nettoskulden i förhållande till operationell EBITDA minskade till 2,2 gånger (2,7). Den minskade nettoskulden i förhållande till operationell EBITDA jämfört föregående år förklaras främst av ett framgångsrikt arbete med rörelsekapital.

Utfall 2019
Bild
2,2x

Finansiellt mål - Utdelning

Inwidos mål är att till sina aktieägare utbetala en årlig utdelning motsvarande omkring 50 procent av nettovinsten. Hänsyn ska dock tas till Inwidos kapitalstruktur i relation till målsättningen, kassaflöde och framtidsutsikter.

Kommentarer

Styrelsen för Inwido AB drar tillbaka förslaget om aktieutdelning, med anledning av Coronavirusets spridning. Bakgrunden är den mycket stora osäkerhet som råder till följd av effekterna från smittspridningen av Covid-19. I nuläget är det omöjligt att bedöma hur långvarig eller allvarlig situationen och dess effekter kommer att bli, varför det är viktigt att bolagets finansiella ställning är så stark som möjligt inför tänkbara framtida utmaningar och möjligheter.

Utfall 2019
Bild
Ingen utdelning
Nettoskuld/Operationell EBITDA

Nettoskuld/Operationell EBITDA

Ett av Inwidos huvudsakliga finansiella nyckeltal avseende balansräkningen är nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA (RTM). Inwidos nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA ska, med undantag för tillfälliga avvikelser, ej överstiga 2,5 gånger.

Kalender

10
februari
Bokslutskommuniké, januari-december 2020
27
april
Delårsrapport januari-mars 2021
6
maj
Årsstämma 2021
16
juli
Delårsrapport januari-juni 2021
26
oktober
Delårsrapport januari-september 2021

Tyst period

Inwido arrangerar eller deltar generellt inte i några enskilda eller publika möten med media, analytiker eller investerare vid perioden från den 30e kalenderdagen före publicering tills den finansiella rapporten publicerats. Detta är den så kallade tysta perioden.
 

Kontakt

Peter Welin

CFO och vice VD
+46 (0)10 451 45 52
peter.welin@inwido.com

Olof Engvall

Investor & Public Relations Manager
+46 (0)735 414573
olof.engvall@inwido.com