Att investera i Inwido

Vi skapar långsiktiga och hållbara värden för både aktieägare och samhälle genom att leda och utveckla branschens starkaste bolag. Vårt övergripande mål är att växa med lönsamhet och generera god avkastning.

Läs mer
Amalienborg

Tre skäl att investera i Inwido

 

Ett starkt hem för lokala marknadsledare
Inom vår bransch är konsumentinsikt och kundfokus på lokal nivå centrala konkurrensfördelar. Utifrån denna kunskap har Inwido utvecklats till ett starkt hem för lokala marknadsledare. Vi har en gedigen finansiell historik med stabila kassaflöden och lönsamhet också i utmanande konjunkturlägen, vilket skapar långsiktiga fördelar för såväl investerare och bolag som samhällen. Inwido möjliggör uthållig, hållbar tillväxt och lönsamhet genom stordriftsfördelar inom inköp, finansiering, ledarskap, teknologi och hållbarhet.

Positionerade för framtida tillväxt
Det finns en fortsatt stor efterfrågan på produkter och tjänster som förbättrar människors liv inomhus med kundanpassade fönster, dörrar och tillhörande tjänster. Med djupa rötter i branschen förser vi hem och arbetsplatser med nya, energieffektiva lösningar, som i sin tur gör det möjligt för människor att leva mer hållbart. Våra affärsenheter är väl positionerade för att agera på omvärldstrender och nya tillväxtmöjligheter inom områden som e-handel, hållbarhet och teknologi.

Långsiktiga värden för aktieägare
Vår ledstjärna är att skapa aktieägarvärde genom hållbar och lönsam tillväxt, organiskt samt via förvärv. Inwido ska genom att förvärva och utveckla de bästa fönster- och dörrverksamheterna kontinuerligt stärka vårt ledarskap i Europa samtidigt som vi förbättrar människors liv inomhus, utvecklar medarbetarna och genererar värde för aktieägarna.

Finansiella mål


Finansiellt mål - Tillväxt

Inwidos mål är att omsätta 20 miljarder kronor år 2030.

Kommentarer

Nettoomsättningen ökade till 7 725 MSEK (6 681), motsvarande en tillväxt om 16 procent, vilket var den högsta tillväxten sedan börsnoteringen 2014. En fortsatt robust konsumentmarknad och en bättre än förväntad industrimarknad bidrog till den goda tillväxten.

Utfall 2021
Bild
16%

Finansiellt mål - Lönsamhet

Inwidos lönsamhetsmål är att nå en avkastning på operativt kapital på över 15 procent.

Kommentarer

Avkastningen på operativt kapital ökade till 16,9 procent jämfört med 12,6 procent föregående år. Den förbättrade avkastningen var en följd av en fortsatt god lönsamhet kombinerat med en minskad nettoskuld.

Utfall 2021
Bild
16,9%

Finansiellt mål - Kapitalstruktur

Inwidos nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA ska, med undantag för tillfälliga avvikelser, ej överstiga 2,5 gånger.

Kommentarer

Inwidos nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA minskade till 0,6x (0,3x exklusive IFRS 16). Den minskade nettoskulden i förhållande till operationell EBITDA jämfört med föregående år förklaras av ett förbättrat rörelseresultat i kombination med ett starkt kassaflöde och ett framgångsrikt arbete med att reducera rörelsekapitalet.

Utfall 2021
Bild
0,6x

Finansiellt mål - Utdelning

Inwidos mål är att till sina aktieägare utbetala en årlig utdelning motsvarande omkring 50 procent av nettovinsten. Hänsyn ska dock tas till Inwidos kapitalstruktur i relation till målsättningen, kassaflöde och framtidsutsikter.

Kommentarer

I linje med utdelningspolicyn föreslår styrelsen att utdelningen för räkenskapsåret 2021 höjs till 6,15 SEK per aktie (4,50), vilket motsvarar 50 procent av årets redovisade resultat efter skatt. En utdelning i linje med policyn möjliggörs av en stark balansräkning samtidigt som det finns finansiella resurser till värdeskapande förvärv.

Förslag 2021
Bild
6,15 SEK

Kalender

7
februari
Bokslutskommuniké januari-december 2022
25
april
Delårsrapport januari-mars 2023
4
maj
Årsstämma 2023
14
juli
Delårsrapport januari-juni 2023
24
oktober
Delårsrapport januari-september 2023

Tyst period

Inwido arrangerar eller deltar generellt inte i några enskilda eller publika möten med media, analytiker eller investerare vid perioden från den 30e kalenderdagen före publicering tills den finansiella rapporten publicerats. Detta är den så kallade tysta perioden.
 

Kontakt

Peter Welin

CFO och vice VD
+46 (0)10 451 45 52
peter.welin@inwido.com

Tobias Rydergren

Head of communication & PR
+46-(0)70 255 23 61
tobias.rydergren@inwido.com