Att investera i Inwido

Vi skapar långsiktiga och hållbara värden för både aktieägare och samhälle genom att leda och utveckla branschens starkaste bolag. Vårt övergripande mål är att växa med lönsamhet och generera god avkastning.

Läs mer
Amalienborg

Tre skäl att investera i Inwido

 

Ett starkt hem för lokala marknadsledare
Inom vår bransch är konsumentinsikt och kundfokus på lokal nivå centrala konkurrensfördelar. Utifrån denna kunskap har Inwido utvecklats till ett starkt hem för lokala marknadsledare. Vi har en gedigen finansiell historik med stabila kassaflöden och lönsamhet också i utmanande konjunkturlägen, vilket skapar långsiktiga fördelar för såväl investerare och bolag som samhällen. Inwido möjliggör uthållig, hållbar tillväxt och lönsamhet genom stordriftsfördelar inom inköp, finansiering, ledarskap, teknologi och hållbarhet.

Positionerade för framtida tillväxt
Det finns en fortsatt stor efterfrågan på produkter och tjänster som förbättrar människors liv inomhus med kundanpassade fönster, dörrar och tillhörande tjänster. Med djupa rötter i branschen förser vi hem och arbetsplatser med nya, energieffektiva lösningar, som i sin tur gör det möjligt för människor att leva mer hållbart. Våra affärsenheter är väl positionerade för att agera på omvärldstrender och nya tillväxtmöjligheter inom områden som e-handel, hållbarhet och teknologi.

Långsiktiga värden för aktieägare
Vår ledstjärna är att skapa aktieägarvärde genom hållbar och lönsam tillväxt, organiskt samt via förvärv. Inwido ska genom att förvärva och utveckla de bästa fönster- och dörrverksamheterna kontinuerligt stärka vårt ledarskap i Europa samtidigt som vi förbättrar människors liv inomhus, utvecklar medarbetarna och genererar värde för aktieägarna.

Finansiella mål


Finansiellt mål - Tillväxt

Inwidos mål är att växa organiskt mer än marknaden på våra nuvarande marknader och genom selektiva förvärv och initiativ i Europa.

Kommentarer

Under 2020 ökade nettoomsättningen med 1 procent medan den organiska tillväxten uppgick till 2 procent. Vår bedömning är att Inwido hade en organisk tillväxt i Norden som var något bättre än marknaden som helhet.

Utfall 2020
Bild
1%

Finansiellt mål - Lönsamhet

Inwidos lönsamhetsmål är en operationell EBITA-marginal om 12 procent. Under år med sämre marknadsutveckling kommer Inwido förmodligen inte att nå lönsamhetsmålet. I dessa fall kommer vi att vidta åtgärder för att förbättra lönsamheten, vilket vi historiskt visat oss kapabla till.

Kommentarer

Den operationella EBITA-marginalen ökade till 10,9 procent (9,7) för året. Bakom den högre marginalen ligger framförallt högre volymer, en mer gynnsam mix samt en förbättrad effektivitet och genomförda kostnadsbesparingar.

Utfall 2020
Bild
10,9 %

Finansiellt mål - Kapitalstruktur

Inwidos nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA ska, med undantag för tillfälliga avvikelser, ej överstiga 2,5 gånger.

Kommentarer

Nettoskulden i förhållande till operationell EBITDA minskade till 0,9 gånger (2,2) exklusive IFRS 16. Den minskade nettoskulden i förhållande till operationell EBITDA jämfört med föregående år förklaras av ett förbättrat rörelseresultat i kombination med ett framgångsrikt arbete med att reducera rörelsekapitalet.

Utfall 2020
Bild
0,9x

Finansiellt mål - Utdelning

Inwidos mål är att till sina aktieägare utbetala en årlig utdelning motsvarande omkring 50 procent av nettovinsten. Hänsyn ska dock tas till Inwidos kapitalstruktur i relation till målsättningen, kassaflöde och framtidsutsikter.

Kommentarer

I linje med utdelningspolicyn föreslår styrelsen att utdelningen för räkenskapsåret 2020 fastställs till 4,50 SEK per aktie (0).

Utfall 2020
Bild
4,5 SEK

Kalender

26
oktober
Delårsrapport januari-september 2021
9
december
Kapitalmarknads dag
8
februari
Bokslutskommuniké januari-december 2021
28
april
Delårsrapport januari-mars 2022
5
maj
Årsstämma 2022
15
juli
Delårsrapport januari-juni 2022
25
oktober
Delårsrapport januari-september 2022

Tyst period

Inwido arrangerar eller deltar generellt inte i några enskilda eller publika möten med media, analytiker eller investerare vid perioden från den 30e kalenderdagen före publicering tills den finansiella rapporten publicerats. Detta är den så kallade tysta perioden.
 

Kontakt

Peter Welin

CFO och vice VD
+46 (0)10 451 45 52
peter.welin@inwido.com

Olof Engvall

Investor & Public Relations Manager
+46 (0)735 414573
olof.engvall@inwido.com