Bolagsstyrning

Det övergripande målet med bolagsstyrning är att på bästa sätt tillgodose ägarnas krav på avkastning på investerat kapital. Bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören är de centrala funktionerna i styrningen.

Läs mer
Corporate Governance

Styrningen av Inwido är också utformad för att se till att Inwidos affärsmodell med beslutsfattande på så lokal nivå som möjligt stöttas på effektivast möjliga sätt.

Till grund för styrningen av koncernen har bolagsstyrningen inom Inwido främst utgått från aktiebolagslagen, andra tillämpliga lagar och regler, bolagets bolagsordning samt Inwidos interna styrdokument. Dessa styrdokument innefattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören (CEO) och finanspolicyn. Vidare har Inwido ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i Inwidos verksamhet samt för dess medarbetare.

Inwidos bolagsstyrning baseras också på NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter, samt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden gäller för samtliga bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad. Bolagen är inte skyldiga att vid varje tillfälle följa samtliga regler i Koden, utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som de bedömer bättre passar deras omständigheter under förutsättning att de redovisar samtliga avvikelser, beskriver den alternativa lösningen och förklarar varför (enligt principen ”följ eller förklara”).

Styrelse

Per Bertland

Per Bertland

Styrelseordförande
Per Bertland

Per Bertland

Styrelseordförande

Per Bertland

Styrelseordförande samt ordförande i revisions- respektive ersättningsutskotten

Född: 1957.

Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Dendera Holding, styrelseledamot i Beijer Ref AB, Lindab AB, Fortnox AB samt IV Produkt AB. Partner och advisor i Small Cap Partners.

Tidigare befattningar: CEO, Beijer Ref AB. CFO, Indra AB och Ötab Sport AB inom Aritmoskoncernen.

Egna och närståendes innehav: 16 000.

Thumbnail

Anders Wassberg

Styrelseledamot
Thumbnail

Anders Wassberg

Styrelseledamot

Född: 1965

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers

Medlem av styrelsen sedan: 2009

Övriga uppdrag: VD Stena Adactum AB, styrelseordförande Ballingslöv International AB, styrelseordförande Kährs Holding AB, styrelseordförande Svedbergs i Dalstorp AB (publ), styrelseordförande Envac AB, styrelseledamot Gunnebo AB. Dessutom medlem i Stena Sphere Coordination Group. Oberoende i förhållande till större ägare

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Ballingslöv International AB, VD för AB Gustaf Kähr, VD för Beijer Byggmaterial AB

Egna och närståendes innehav: 10 000 aktier

Thumbnail

Henriette Schütze

Styrelseledamot
Thumbnail

Henriette Schütze

Styrelseledamot

Född: 1968

Utbildning: Magisterexamen redovisning och revision, Statligt auktoriserad revisor, EMBA

Medlem av styrelsen sedan: 2018

Övriga uppdrag: CFO GUBI, medlem av Dee4 Capitals investeringsrådgivande kommitté och styrelseledamot och ordförande i revisionskommittén för 3Shape. Medlem fakulteten på CBS styrelseledarskapsutbildning. Oberoende i förhållande till större ägare

Tidigare befattningar: CFO Nordic Tankers, CFO Georg Jensen, CFO Cimber Sterling, VP DFDS A/S, VP ISS A/S, Manager Arthur Andersen

Egna och närståendes innehav:  1 750 aktier

Christer Wahlquist

Christer Wahlquist

Styrelseledamot
Christer Wahlquist

Christer Wahlquist

Styrelseledamot

Född: 1971

Utbildning: Civilingenjör och en MBA

Medlem av styrelsen sedan: 2020

Övriga uppdrag: VD och koncernchef för Nolato AB

Tidigare befattningar: VD Nolato Medical, Marknads- och försäljningsdirektör Nolato AB

Egna och närståendes innehav: 3 900 aktier

Kerstin Lindell

Kerstin Lindell

Styrelseledamot
Kerstin Lindell

Kerstin Lindell

Styrelseledamot

Född: 1967

Utbildning: Civilingenjör, teknologie licentiat samt civilekonom. Hedersdoktor LTH.

Medlem av styrelsen sedan: 2020

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Bona AB Styrelseledamot i Hexpol AB och Peab AB

Tidigare befattningar: VD och koncernchef Bona AB, forsknings- och utvecklingschef Akzo Nobel Industrial Wood Coatings

Egna och närståendes innehav: 4 000 aktier

Thumbnail

Robert Wernersson

Arbetstagarledamot
Thumbnail

Robert Wernersson

Arbetstagarledamot

Född: 1965

Medlem av styrelsen sedan: 2012

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i styrelsen för Inwido Produktion AB och Elitfönster AB, ordförande för Unionen Växjö

Egna och närståendes innehav: 0 aktier

Thumbnail

Tony Johansson

Arbetstagarledamot
Thumbnail

Tony Johansson

Arbetstagarledamot

Född: 1967

Medlem av styrelsen sedan: 2012

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i GS avdelning 2 Halland/Västra Småland och Elitfönster Produktion AB

Egna och närståendes innehav: 0 aktier

Thumbnail

Carin Kärrå

Arbetstagarrepresentant (suppleant)
Thumbnail

Carin Kärrå

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Född: 1964

Medlem av styrelsen sedan: 2016

Egna och närståendes innehav: 0 aktier

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter regleras av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, svensk kod för bolagsstyrning samt den arbetsordning som styrelsen slagit fast.

Där regleras bland annat antal möten per verksamhetsår, vad som ska behandlas på mötena samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Vanligtvis hålls sex styrelsemöten per år.

Koncernledning

Henrik_Hjalmarsson

Henrik Hjalmarsson

VD och koncernchef
Henrik_Hjalmarsson

Henrik Hjalmarsson

VD och koncernchef

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik och Technology Management, Lunds Universitet

Anställd sedan: 2017, i koncernledningen sedan 2017

Övriga befattningar: Styrelseordförande Repasco AB samt styrelseledamot Scandi Standard AB (publ)

Tidigare befattningar: SVP Inwido Sverige-Norge (2017-2019), CEO Findus Nordic (2016-2017), CEO Findus Sverige och Danmark (2014-2016)

Egna och närståendes innehav:  21 000 aktier

Teckningsoptioner: 40 000

 

Peter_Welin

Peter Welin

CFO och vice VD
Peter_Welin

Peter Welin

CFO och vice VD

Född: 1973

Utbildning: Filosofie magister i ekonomi, Lunds universitet

Anställd sedan: 1998, i koncernledningen sedan 2004

Tidigare befattningar: Affärsområdeschef inom Inwido Sverige AB (2003- 2004), VD för Allmogefönster i Sverige (2000-2003)

Egna och närståendes innehav: 141 528 aktier

Teckningsoptioner: 20 000

Jonna_Opitz

Jonna Opitz

Executive Vice President Communications & Premium
Jonna_Opitz

Jonna Opitz

Executive Vice President Communications & Premium

Född: 1969

Utbildning: Filosofie kandidat Media & Kommunikation, Växjö universitet, Executive MBA, Lunds Universitet

Anställd sedan: 2009, i koncernledningen sedan 2009

Övriga befattningar: Styrelsemedlem Nexam Chemical

Tidigare befattningar: Informationschef för ReadSoft AB (2006-2009), Informationschef för PartnerTech AB (2001-2006)

Egna och närståendes innehav: 20 000 aktier

Teckningsoptioner: 20 000

 

Lena_Wessner

Lena Wessner

Executive Vice President Human Resources, Organization & Sustainability
Lena_Wessner

Lena Wessner

Executive Vice President Human Resources, Organization & Sustainability

Född: 1961

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Anställd sedan: 2010, i koncernledningen sedan 2010

Tidigare befattningar: Personalchef E.ON ES (2009-2010), Head of HR Operations Sony Ericsson Mobil Communication AB (2006-2009)

Egna och närståendes innehav: 12 500 aktier

Teckningsoptioner: 15 000

MadsStorgaardMehlsen

Mads Storgaard Mehlsen

Executive Vice President Scandinavia
MadsStorgaardMehlsen

Mads Storgaard Mehlsen

Executive Vice President Scandinavia

Född: 1971
Utbildning: University degree in Art History and Economics, Aalborg University
Anställd sedan: 2022, member of Group Management since 2022.
Övriga befattningar: Board member of Celebert ApS.
Tidigare befattningar: SVP Jeld-Wen Europe and COO & MD Jeld-Wen Northern Europe (2021–2018), SVP Inwido Emerging Business Europe and SVP Inwido Denmark (2017–2009).
Egna och närståendes innehav: 0 shares.
Teckningsoptioner: 10 000

Antti_Vuonokari

Antti Vuonokari

Executive Vice President Eastern Europe
Antti_Vuonokari

Antti Vuonokari

Executive Vice President Eastern Europe

Född: 1976

Utbildning: Universitetsexamen i Förvaltning och Offentlig rätt vid Vasa Universitet

Anställd sedan: 2006, i koncernledningen sedan 2020

Övriga befattningar: Styrelseledamot i Finsk Snickeriindustri

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom försäljning och produktion på Pihla Group

Egna och närståendes innehav: 9 375 aktier

Bo_Overgaard

Bo Overgaard Christensen

Executive Vice President e-Commerce
Bo_Overgaard

Bo Overgaard Christensen

Executive Vice President e-Commerce

Född: 1972.

Utbildning: Högre Handelsexamen. Tietgen Odense.

Anställd sedan: 1992, i koncernledningen sedan 2022.

Övriga befattningar: VD JABS Group A/S.

Tidigare befattningar:  VD JNA, Sparvinduer, Bedst & Billigst samt Inwido e-Commerce.

Egna och närståendes innehav:  10 000 aktier.

Teckningsoptioner: 0.

Valberedning

I enlighet med Inwidos extra bolagsstämman den 8 juli 2014 beslutade att valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den 31 augusti varje år* tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Inwidos årsstämma fattar beslut om rutiner för valberedningens tillsättande och arbete. Valberedningens uppdrag omfattar beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, stämmoordförande samt revisor liksom förslag rörande arvode till styrelsens ledamöter, ledamöter i eventuella styrelseutskott och revisorn.

Baserat på ägarstrukturen per den 31 augusti 2022 har de till röstetalet största aktieägarna i Inwido AB (publ) tillfrågats om att delta i valberedningsarbetet. Valberedningen har utsetts av Swedbank Robur Fonder, Fjärde AP-fonden och Lannebo Fonder. Dessa har valt varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande Per Bertland utgöra Inwidos valberedning.

Valberedningens ledamöter:

  • Bo Lundgren, Swedbank Robur Fonder (valberedningens ordförande)
  • Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden
  • Charlotta Faxén, Lannebo Fonder

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2023 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorsarvoden samt i den mån så anses erforderligt, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2023.

Inwidos årsstämma 2023 kommer att hållas i Malmö den 4 maj 2023.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka ett mejl till ir@inwido.com senast två månader före stämman.

*Sorterad efter röststyrka (ägargrupperad). Om det förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltare har uppgivit underliggande aktieägares identitet till Euroclear Sweden eller om Bolaget, utan att vidta några egna åtgärder, erhåller annan information som utvisar underliggande aktieägares identitet.

Ersättningar och ersättningsutskott

Ersättningar till styrelsens ledamöter beslutas årligen av årsstämman. För ledamöter som är anställda i bolaget utgår inget styrelsearvode.

Styrelsen i Inwido har även inrättat ett särskilt ersättningsutskott. Ersättningsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Inwidos styrelse. Ersättningsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. De huvudsakliga uppgifterna för ersättningsutskottet är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera program för rörlig ersättning till bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Inwido.

Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare i Inwido ska utgå i enlighet med de riktlinjer (se protokoll från stämman) som antagits av årsstämman i Inwido.

Detaljerad information om ersättningar 2020 finns i Inwidos årsredovisning 2020, not 8.

Communication policy

Kommunikationspolicy

Kommunikation är ett strategiskt verktyg för Inwido. Genom att skapa förståelse för och kännedom om våra strategier, affärsverksamheter och ekonomiska ställning kan kommunikation bidra till ökat aktieägarvärde. Vårt kommunikationsarbete sker alltid i enlighet med våra avtal med NASDAQ Stockholm, gällande svensk lagstiftning, Finansinspektionens riktlinjer och regler för marknadsövervakning, samt andra tillämpliga regler för publika aktiebolag inklusive svensk kod för bolagsstyrning.

Läs mer

I vår interna informations- och kommunikationspolicy beskrivs de lagstadgade krav som gäller för Inwido. Här beskrivs också de processer vi använder för att säkerställa att vi lever upp till krav och regler, och att samtliga aktieägare får korrekta och aktuella uppgifter rörande kurspåverkande information.

När det gäller väsentlig information som kan förväntas vara av betydelse för bedömningen av priset på Inwidos aktier eller övriga finansiella instrument, offentliggör Inwido detta med likvärdig och samtidig åtkomst för samtliga marknadsaktörer.

Pressmeddelanden och Inwidos webbplats är de främsta kommunikationskanalerna för att tillhandahålla likvärdig, aktuell och uppdaterad information om Inwido till samtliga aktieägare. All officiell information görs tillgänglig på engelska och svenska.

Tyst period

Inwido arrangerar eller deltar generellt inte i några enskilda eller publika möten med media, analytiker eller investerare vid perioden från den 30e kalenderdagen före publicering tills den finansiella rapporten publicerats. Detta är den så kallade tysta perioden.

Revisor och revisionsutskott

Styrelsen för Inwido har utsett ett revisionsutskott i syfte att ge arbetet med redovisning och revision ett särskilt forum. I revisionsutskottet ingår Per Bertland, Henriette Schütze och Anders Wassberg. Ordförande är Per Bertland. Huvuduppgifterna för revisionsutskottet, som arbetar enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning, är att övervaka Bolagets och Koncernens finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i dess interna kontroller, internrevision och riskhantering samt informera sig om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma huruvida revisorn tillhandahåller Inwido andra tjänster än revisionstjänster.

Revisionsutskottet ska vidare bistå valberedningen vad gäller val av revisorer. Revisionsutskottet har återkommande kontakter med Inwidos revisor i syfte att skapa ett löpande menings- och informationsutbyte mellan styrelsen och revisorn i revisionsfrågor.

Årsstämman 2021 valde KPMG AB som revisor fram till årsstämman 2022. KPMG AB representeras av Linda Bengtsson. Linda Bengtsson har inga uppdrag i bolag som står nära Inwidos större ägare eller verkställande direktör.

Auktoriserad revisor, KPMG AB

Linda Bengtsson

Auktoriserad revisor, KPMG AB