Bolagsstyrning

Det övergripande målet med bolagsstyrning är att på bästa sätt tillgodose ägarnas krav på avkastning på investerat kapital. Bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören är de centrala funktionerna i styrningen.

Läs mer
Corporate Governance

Styrningen av Inwido är också utformad för att se till att Inwidos affärsmodell med beslutsfattande på så lokal nivå som möjligt stöttas på effektivast möjliga sätt.

Till grund för styrningen av koncernen har bolagsstyrningen inom Inwido främst utgått från aktiebolagslagen, andra tillämpliga lagar och regler, bolagets bolagsordning samt Inwidos interna styrdokument. Dessa styrdokument innefattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören (CEO) och finanspolicyn. Vidare har Inwido ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i Inwidos verksamhet samt för dess medarbetare.

Inwidos bolagsstyrning baseras också på NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter, samt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden gäller för samtliga bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad. Bolagen är inte skyldiga att vid varje tillfälle följa samtliga regler i Koden, utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som de bedömer bättre passar deras omständigheter under förutsättning att de redovisar samtliga avvikelser, beskriver den alternativa lösningen och förklarar varför (enligt principen ”följ eller förklara”).

Bolagsordning

Styrelse

Thumbnail

Georg Brunstam

Styrelseordförande
Thumbnail

Georg Brunstam

Styrelseordförande

Född: 1957

Utbildning: Civilingenjör

Medlem av styrelsen sedan: 2017

Övriga uppdrag: VD och koncernchef HEXPOL AB (publ), styrelseordförande AAK AB (publ), styrelseledamot, Melker Schörling AB och Nibe Industrier AB (publ). Oberoende i förhållande till större ägare

Tidigare befattningar: VD & koncernchef HEXPOL AB (publ), VD & koncernchef Nolato AB (publ), Group management och BA President Trelleborg AB (publ)

Egna och närståendes innehav: 6 000 aktier

Thumbnail

Anders Wassberg

Styrelseledamot
Thumbnail

Anders Wassberg

Styrelseledamot

Född: 1965

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers

Medlem av styrelsen sedan: 2009

Övriga uppdrag: VD Stena Adactum AB, styrelseordförande Ballingslöv International AB, styrelseordförande Kährs Holding AB, styrelseordförande Svedbergs i Dalstorp AB (publ), styrelseledamot Envac AB, styrelseledamot Gunnebo AB. Dessutom medlem i Stena Sphere Coordination Group. Oberoende i förhållande till större ägare

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Ballingslöv International AB, VD för AB Gustaf Kähr, VD för Beijer Byggmaterial AB

Egna och närståendes innehav: 10 000 aktier

Thumbnail

Henriette Schütze

Styrelseledamot
Thumbnail

Henriette Schütze

Styrelseledamot

Född: 1968

Utbildning: Magisterexamen redovisning och revision, Statligt auktoriserad revisor, EMBA

Medlem av styrelsen sedan: 2018

Övriga uppdrag: CFO Gubi. Medlem Dee4 Capital’s Investment Advisory Committee och ledamot och ordförande i nomineringskommittén 3Shape A/S. Oberoende i förhållande till större ägare

Tidigare befattningar: CFO Nordic Tankers, CFO Georg Jensen, CFO Cimber Sterling, VP DFDS A/S, VP ISS A/S, Manager Arthur Andersen

Egna och närståendes innehav:  1 750 aktier

Christer Wahlquist

Christer Wahlquist

Styrelseledamot
Christer Wahlquist

Christer Wahlquist

Styrelseledamot

Född: 1971

Utbildning: Civilingenjör och en MBA

Medlem av styrelsen sedan: 2020

Övriga uppdrag: VD och koncernchef för Nolato AB

Tidigare befattningar: VD Nolato Medical, Marknads- och försäljningsdirektör Nolato AB

Egna och närståendes innehav: 400 aktier

Kerstin Lindell

Kerstin Lindell

Styrelseledamot
Kerstin Lindell

Kerstin Lindell

Styrelseledamot

Född: 1967

Utbildning: Civilingenjör, teknologie licentiat samt civilekonom

Medlem av styrelsen sedan: 2020

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Bona AB Styrelseledamot i Hexpol AB och Peab AB

Tidigare befattningar: VD och koncernchef Bona AB, forsknings- och utvecklingschef Akzo Nobel Industrial Wood Coatings

Egna och närståendes innehav: 4 000 aktier

Thumbnail

Robert Wernersson

Arbetstagarledamot
Thumbnail

Robert Wernersson

Arbetstagarledamot

Född: 1965

Medlem av styrelsen sedan: 2012

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i styrelsen för Inwido Produktion AB och Elitfönster AB, ordförande för Unionen Växjö

Egna och närståendes innehav: 0 aktier

Thumbnail

Tony Johansson

Arbetstagarledamot
Thumbnail

Tony Johansson

Arbetstagarledamot

Född: 1967

Medlem av styrelsen sedan: 2012

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i GS avdelning 3 Halland/Kronobergs fackförening

Egna och närståendes innehav: 0 aktier

Thumbnail

Carin Kärrå

Arbetstagarrepresentant (suppleant)
Thumbnail

Carin Kärrå

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Född: 1964

Medlem av styrelsen sedan: 2016

Egna och närståendes innehav: 0 aktier

Linda

Linda Bengtsson

Auktoriserad revisor, KPMG AB
Linda

Linda Bengtsson

Auktoriserad revisor, KPMG AB

Född: 1974

 

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter regleras av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, svensk kod för bolagsstyrning samt den arbetsordning som styrelsen slagit fast.

Där regleras bland annat antal möten per verksamhetsår, vad som ska behandlas på mötena samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Vanligtvis hålls sex styrelsemöten per år.

Koncernledning

Henrik Hjalmarsson

Henrik Hjalmarsson

VD och koncernchef och Executive Vice President, Inwido Nord
Henrik Hjalmarsson

Henrik Hjalmarsson

VD och koncernchef och Executive Vice President, Inwido Nord

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik och Technology Management, Lunds Universitet

Anställd sedan: 2017, i koncernledningen sedan 2017

Övriga befattningar: Styrelseordförande Repasco AB samt styrelseledamot Scandi Standard AB (publ)

Tidigare befattningar: SVP Inwido Sverige-Norge (2017-2019), CEO Findus Nordic (2016-2017), CEO Findus Sverige och Danmark (2014-2016)

Egna och närståendes innehav:  20 000 aktier

Asger Drewes Jörgensen

Asger Drewes Jørgensen

Executive Vice President, Inwido Syd
Asger Drewes Jörgensen

Asger Drewes Jørgensen

Executive Vice President, Inwido Syd

Född: 1975

Utbildning: Civilekonom, Copenhagen Business School

Anställd sedan: 2016, i koncernledningen sedan 2016

Övriga befattningar: Styrelseordförande i Translyft A/S

Tidigare befattningar: SVP Inwido Danmark (2016-2018), President & CEO Arla Foods USA (2012-2015), Head of Strategy Execution Arla Foods Germany/Netherlands (2012)

Egna och närståendes innehav: 3 200 aktier

Jonna Opiz

Jonna Opitz

Senior Vice President, Communications & MultiBrands
Jonna Opiz

Jonna Opitz

Senior Vice President, Communications & MultiBrands

Född: 1969

Utbildning: Filosofie kandidat Media & Kommunikation, Växjö universitet, Executive MBA, Lunds Universitet

Anställd sedan: 2009, i koncernledningen sedan 2009

Övriga befattningar: Styrelsemedlem Nexam Chemical

Tidigare befattningar: Informationschef för ReadSoft AB (2006-2009), Informationschef för PartnerTech AB (2001-2006)

Egna och närståendes innehav: 20 000 aktier

 

Peter Welin

Peter Welin

CFO och vice VD
Peter Welin

Peter Welin

CFO och vice VD

Född: 1973

Utbildning: Filosofie magister i ekonomi, Lunds universitet

Anställd sedan: 1998, i koncernledningen sedan 2004

Tidigare befattningar: Affärsområdeschef inom Inwido Sverige AB (2003- 2004), VD för Allmogefönster i Sverige (2000-2003)

Egna och närståendes innehav: 141 528 aktier

Lena Wessner

Lena Wessner

Senior Vice President, Human Resources, Organisation & Sustainability
Lena Wessner

Lena Wessner

Senior Vice President, Human Resources, Organisation & Sustainability

Född: 1961

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Anställd sedan: 2010, i koncernledningen sedan 2010

Tidigare befattningar: Personalchef E.ON ES (2009-2010), Head of HR Operations Sony Ericsson Mobil Communication AB (2006-2009)

Egna och närståendes innehav: 12 500 aktier

Antti Vuonokari

Antti Vuonokari

Senior Vice President Inwido Northeast och VD Pihla Group
Antti Vuonokari

Antti Vuonokari

Senior Vice President Inwido Northeast och VD Pihla Group

Född: 1976

Utbildning: Universitetsexamen i Förvaltning och Offentlig rätt vid Vasa Universitet

Anställd sedan: 2006, i koncernledningen sedan 2020

Övriga befattningar: Styrelseledamot i Finsk Snickeriindustri

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom försäljning och produktion på Pihla Group, styrelseledamot Klas1

Egna och närståendes innehav: 9 375 aktier

Thumbnail

Kommunikationspolicy

Kommunikation är ett strategiskt verktyg för Inwido. Genom att skapa förståelse för och kännedom om våra strategier, affärsverksamheter och ekonomiska ställning kan kommunikation bidra till ökat aktieägarvärde. Vårt kommunikationsarbete sker alltid i enlighet med våra avtal med NASDAQ Stockholm, gällande svensk lagstiftning, Finansinspektionens riktlinjer och regler för marknadsövervakning, samt andra tillämpliga regler för publika aktiebolag inklusive svensk kod för bolagsstyrning.

Läs mer

I vår interna informations- och kommunikationspolicy beskrivs de lagstadgade krav som gäller för Inwido. Här beskrivs också de processer vi använder för att säkerställa att vi lever upp till krav och regler, och att samtliga aktieägare får korrekta och aktuella uppgifter rörande kurspåverkande information.

När det gäller väsentlig information som kan förväntas vara av betydelse för bedömningen av priset på Inwidos aktier eller övriga finansiella instrument, offentliggör Inwido detta med likvärdig och samtidig åtkomst för samtliga marknadsaktörer.

Pressmeddelanden och Inwidos webbplats är de främsta kommunikationskanalerna för att tillhandahålla likvärdig, aktuell och uppdaterad information om Inwido till samtliga aktieägare. All officiell information görs tillgänglig på engelska och svenska.

Tyst period

Inwido arrangerar eller deltar generellt inte i några enskilda eller publika möten med media, analytiker eller investerare vid perioden från den 30e kalenderdagen före publicering tills den finansiella rapporten publicerats. Detta är den så kallade tysta perioden.