Så arbetar vi

Inwido leder och utvecklar bolag som erbjuder fönster, dörrar, komfort, förbättrat inomhusklimat och trygghet med tillhörande tjänster och tillbehör till kunder och konsumenter i Europa. Med fokus på konsumenternas behov erbjuder bolagen innovativa produkter och tjänster med attraktiv design och minskad miljöpåverkan som ökar människors välbefinnande.

work

Strategi för lönsam tillväxt

Strategi för lönsam tillväxt

Vårt strategiska fokus

Inwidos nyckel till framgång är den lokala förankringen. Vår strategi är därför att fungera som ett ägarbolag, som leder och utvecklar lokala marknadsledare inom komfort, inomhusklimat och trygghet.

Läs mer
hus

Fönster- och dörrmarknaden har alltid varit komplex. Men om det förr handlade om att förstå konsumenternas lokala preferenser vad gäller material och utseende på fönster, så handlar det idag lika mycket om att förstå hur nya konsumentbeteenden, nya produkter och tjänster, nya konkurrenter och nya vägar till marknaden växer fram. Renoveringsbehov, urbanisering, hållbarhetskrav och digitalisering är några av de stora krafter som bidrar till att rita om den strategiska kartan. 

Inwidos strategi vilar därför på fem pelare. Den första strategiska pelaren är en starkt decentraliserad struktur med stort lokalt ansvar. Genom att ge dotterbolagen fullt resultat- och affärsansvar gör vi det möjligt att snabbt anpassa oss till ändrade marknadsförhållanden.

Den andra strategiska pelaren handlar om att skapa stabil tillväxt genom fortsatta förvärv av starka, lönsamma bolag med potential för fortsatt vinsttillväxt. På så sätt säkerställer vi vårt värdeskapande på lång sikt.

Den tredje pelaren gäller fokus på den konsumentdrivna marknaden. Med konsumenternas behov för ögonen kan Inwidos bolag utveckla attraktiva produkter och erbjudanden som skapar mervärde för slutkonsumenterna.

Den fjärde strategiska pelaren är kostnadseffektiva distributionskedjor. Genom nära och koncernövergripande samarbeten med leverantörer, i kombination med lokal försäljning, produktion och logistik, så uppnås en högre intern effektivitet. 

Den femte strategiska pelaren gäller synergier inom inköp, IT, finans, digitalisering och ledarskap. Genom att ständigt hitta gemensamma fokusområden kan idéer och stordriftsfördelar spridas till alla bolag inom koncernen.

Our organization

Så är vi organiserade

Inwido-koncernen har en starkt decentraliserad struktur som ger utrymme för entreprenörsanda. Varje dotterbolag fattar egna beslut utifrån sina lokala förutsättningar och har fullt affärs- och resultatansvar. 

I vår bransch är ingen marknad den andra lik. Det finns en mängd faktorer som kan göra att en region är totalt annorlunda jämfört med grannregionen. Allt från lokal byggteknik, livsstil, statliga regleringar, säsongsvariationer eller helt enkelt konsumenternas tycke och smak avgör utvecklingen. Dessutom är försäljningsprocessen komplex. Oftast säljs produkten innan den tillverkas, eftersom alla produkter specialanpassas utifrån slutkundernas önskemål. Både försäljning och produktion är normalt också starkt knutna till regionen.

Läs mer

De som lyckas har därför en sak gemensamt: Djupgående kunskaper om just sin marknad. Vi har valt att möta detta med en starkt decentraliserad organisationsstruktur där våra dotterbolag ges möjlighet att agera så självständigt som möjligt. Bolagen kan arbeta precis som entreprenörer, med mandat att fatta de effektivaste besluten med fokus på just sina kunder och affärer. Samtidigt får de centralt stöd i ett antal strategiska frågor, som till exempel inköp, digitalisering, finansiering, IT och ledarskapsfrågor. På så sätt kan de snabbare nå sin fulla utvecklingspotential.

Bolagen är organiserade i två affärsområden, Inwido Syd och Inwido Nord, som leds av varsin affärsområdeschef som i sin tur rapporterar direkt till koncernchefen. Tack vare frånvaron av onödiga beslutsnivåer kan koncernledningen hållas till ett fåtal personer som tar tillvara på insikter, synergier och andra stordriftsfördelar. Resultatet är en kvick och effektiv koncern där både dotterbolag och koncern snabbare kan anpassa sig till marknadssvängningar, samtidigt som relationerna med kunderna stärks ytterligare.

ledarskap

Ledarskap och utveckling

Inwidos dotterbolag har en sak gemensam: Behovet av rätt kompetens. Som ägare bidrar Inwido med strukturerade processer för att identifiera talanger och utveckla dem som ledare.

Läs mer

Inwidos dotterbolag verkar i en föränderlig värld. Digitalisering, nya designtrender och energieffektiviseringar påverkar hela tiden bolagens vardag. Inwidos modell, där bolagen själva ansvarar för affärs- och resultatutveckling, gör att bolagens möjligheter att anpassa sig till lokala förutsättningar är stor.

Samtidigt kräver den decentraliserade strukturen att bolagen har skickliga och kapabla ledare. Vi vill ha människor med rätt kompetens, minimera byråkrati och säkerställa att alla har tydliga mål att arbeta mot.

Vi kräver också att alla i Inwidofamiljen följer vår Uppförandekod och lever efter våra starka värderingar i varje kontakt med kollegor, kunder, leverantörer och andra intressenter. Vi utgår alltid från tre särskilda perspektiv: 

 • En respektfull attityd: Vi behandlar människor, miljö och samhälle med respekt. 
 • Mod att förbättra: Vi utmanar både oss själva, kunderna och våra partners att utvecklas och växa. 
 • Hög standard: Vi agerar alltid med hög integritet och gör vårt allra bästa.

  För att hjälpa dotterbolagen att arbeta strukturerat med kompetensfrågor bidrar Inwido med processer och insikter i HR-frågor, från rekrytering och introduktion till utveckling och avslut. Ambitionen är att Inwido-bolagen ska bygga robusta arbetsgivarvarumärken med starka företagskulturer och motiverade medarbetare. Genom ett koncerngemensamt ledarutvecklingsprogram säkerställer vi samsyn på utveckling och ledarskap inom dotterbolagen.

  Inom Inwido-koncernen läggs stor vikt vid frågor om säkerhet och hälsa samtidigt som en förutsättning för vår decentraliserade struktur är att alla tar del av relevanta uppförandekoder och följer våra policyer. Vi strävar också efter att bolagen ska ha bra balans mellan kvinnor och män på chefspositioner.

  Visselblåsningspolicy

  Vi har ett anonymt system som finns tillgängligt för alla anställda för att kunna rapportera oegentligheter inom koncernen. Medarbetare kan använda sig av Inwido-koncernens visselblåsarpolicy (whistleblower policy) om de har anledning att misstänka att lagar, förordningar eller Uppförandekoden överträds.

  Alla rapporter beaktas och ska om nödvändigt utredas vidare. Inga former av repressalier är tillåtna (uppsägning av anställning, trakasserier, diskriminering etc.) som ett resultat av rapportering i god tro eller deltagande i Inwidos utredning av en rapportering.

  Uppförandekod