Så arbetar vi

Inwido leder och utvecklar affärsenheter som erbjuder fönster, dörrar, komfort, förbättrat inomhusklimat och trygghet med tillhörande tjänster och tillbehör till kunder och konsumenter i Europa. Med fokus på konsumenternas behov erbjuder verksamheterna innovativa produkter och tjänster med attraktiv design och minskad miljöpåverkan som ökar människors välbefinnande.

Bild
work

Fyra hörnstenar för tillväxt

Strategi för lönsam tillväxt

Affärsidé för lönsam tillväxt

Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv.

Läs mer
hus

Inwidos affärsidé vilar på fyra hörnstenar

En decentraliserad struktur ökar kund- och resultatfokus. Genom att ge affärsenheterna fullt resultat- och affärsansvar ökar kund- och resultatfokus, vilket skapar långsiktigt starkare verksamheter.

Fokus på den konsumentdrivna marknaden för lönsam tillväxt. Genom att fokusera på den konsumentdrivna marknadens behov, med starka kanal- och segmentspositioner samt attraktiva produkter och erbjudanden för ett ökat mervärde, skapar vi lönsam tillväxt över tid.

 

Hållbar tillväxt drivs genom förvärv. Tillväxt skapas genom förvärv av lönsamma och starka bolag med potential för fortsatt utveckling. Så säkerställs ett uthålligt långsiktigt värdeskapande.

Synergier skapar strukturförbättringar. Med fokus på inköp, finans, ledarskap, teknologi och hållbarhet skapas stordriftsfördelar och värdefull kunskap sprids till koncernens alla verksamheter.

Our organization

Så är vi organiserade

Inwido-koncernen har en starkt decentraliserad struktur som ger utrymme för entreprenörsanda. Varje affärsenhet fattar egna beslut utifrån sina lokala förutsättningar och har fullt affärs- och resultatansvar. 

I vår bransch är ingen marknad den andra lik. Det finns en mängd faktorer som kan göra att en region är totalt annorlunda jämfört med grannregionen. Allt från lokal byggteknik, livsstil, statliga regleringar, säsongsvariationer eller helt enkelt konsumenternas tycke och smak avgör utvecklingen. Dessutom är försäljningsprocessen komplex. Oftast säljs produkten innan den tillverkas, eftersom alla produkter special-anpassas utifrån slutkundernas önskemål. Både försäljning och produktion är normalt också starkt knutna till regionen.

Läs mer

De som lyckas har därför en sak gemensamt: Djupgående kunskaper om just sin marknad. Vi har valt att möta detta med en starkt decentraliserad organisationsstruktur där våra affärsenheter ges möjlighet att agera så självständigt som möjligt. Verksamheterna kan arbeta precis som entreprenörer, med mandat att fatta de effektivaste besluten med fokus på just sina kunder och affärer. Samtidigt får de centralt stöd i ett antal strategiska frågor, som till exempel inköp, digitalisering, finansiering, IT och ledarskapsfrågor. På så sätt kan de snabbare nå sin fulla utvecklingspotential.

Inwidos affärsenheter är organiserade i fyra affärsområden: Skandinavien, Östeuropa, e-Commerce och Västeuropa, som leds av varsin affärsområdeschef. Tack vare frånvaron av onödiga beslutsnivåer kan koncernledningen hållas till ett fåtal personer som tar tillvara på insikter, synergier och andra stordriftsfördelar. Resultatet är en kvick och effektiv koncern där både dotterbolag och koncern snabbare kan anpassa sig till marknadssvängningar, samtidigt som relationerna med kunderna stärks ytterligare.

ledarskap

Ledarskap och utveckling

Inwidos dotterbolag har en sak gemensam: Behovet av rätt kompetens. Som ägare bidrar Inwido med strukturerade processer för att identifiera talanger och utveckla dem som ledare.

Läs mer

Inwidos dotterbolag verkar i en föränderlig värld. Digitalisering, nya designtrender och energieffektiviseringar påverkar hela tiden bolagens vardag. Inwidos modell, där bolagen själva ansvarar för affärs- och resultatutveckling, gör att bolagens möjligheter att anpassa sig till lokala förutsättningar är stor.

Samtidigt kräver den decentraliserade strukturen att bolagen har skickliga och kapabla ledare. Vi vill ha människor med rätt kompetens, minimera byråkrati och säkerställa att alla har tydliga mål att arbeta mot.

Vi kräver också att alla i Inwidofamiljen följer vår Uppförandekod och lever efter våra starka värderingar i varje kontakt med kollegor, kunder, leverantörer och andra intressenter. Vi utgår alltid från tre särskilda perspektiv: 

 • En respektfull attityd: Vi behandlar människor, miljö och samhälle med respekt. 
 • Mod att förbättra: Vi utmanar både oss själva, kunderna och våra partners att utvecklas och växa. 
 • Hög standard: Vi agerar alltid med hög integritet och gör vårt allra bästa.

  För att hjälpa dotterbolagen att arbeta strukturerat med kompetensfrågor bidrar Inwido med processer och insikter i HR-frågor, från rekrytering och introduktion till utveckling och avslut. Ambitionen är att Inwido-bolagen ska bygga robusta arbetsgivarvarumärken med starka företagskulturer och motiverade medarbetare. Genom ett koncerngemensamt ledarutvecklingsprogram säkerställer vi samsyn på utveckling och ledarskap inom dotterbolagen.

  Inom Inwido-koncernen läggs stor vikt vid frågor om säkerhet och hälsa samtidigt som en förutsättning för vår decentraliserade struktur är att alla tar del av relevanta uppförandekoder och följer våra policyer. Vi strävar också efter att bolagen ska ha bra balans mellan kvinnor och män på chefspositioner.

  Visselblåsningspolicy

  Vi har ett anonymt system som finns tillgängligt för alla anställda för att kunna rapportera oegentligheter inom koncernen. Medarbetare kan använda sig av Inwido-koncernens visselblåsarpolicy (whistleblower policy) om de har anledning att misstänka att lagar, förordningar eller Uppförandekoden överträds.

  Alla rapporter beaktas och ska om nödvändigt utredas vidare. Inga former av repressalier är tillåtna (uppsägning av anställning, trakasserier, diskriminering etc.) som ett resultat av rapportering i god tro eller deltagande i Inwidos utredning av en rapportering.

  Uppförandekod

  Lena Wessner

  Lena i intervju om ambitioner inom ledarskap och medarbetarskap

  Inwidos affärsenheter verkar i en föränderlig värld. Digitalisering, nya designtrender och energieffektiviseringar påverkar hela tiden medarbetarnas vardag. Att lyckas rekrytera, utveckla och behålla engagerade ledare och medarbetare är därför en betydande konkurrensfaktor för Inwidokoncernen.

  Läs mer

  I intervjun nedan med Lena Wessner, får du veta mer om satsningarna på ledarsskapsfrågor.

  Varför är ledarskapsfrågor så viktiga för Inwido?

  - Ett gott ledarskap är en viktig framgångsfaktor för alla verksamheter och den största skillnaden mellan fantastiska företag och rent ut sagt dåliga. Att värna om och utveckla humankapitalet har en direkt koppling till företags framgång och potential. Därför arbetar vi målmedvetet för att utveckla vårt ledarskap och för att skapa förutsättningar för ett ännu bättre medarbetarskap.

  Hur stöttar Inwido sina bolag inom HR-utveckling?

  - Från koncernen arbetar vi strategiskt stöttande med processer och vägledning, från rekrytering och introduktion till medarbetarundersökningar, utvecklingsinsatser och avslut. Ambitionen är att Inwido-bolagen ska bygga attraktiva arbetsgivarvarumärken med starka företagskulturer och engagerade medarbetare.

  Vad tycker du kännetecknar en bra arbetsplats?

  - Engagemang, arbetsglädje, inkludering, god kommunikation, meningsfullhet och stora möjligheter till personlig utveckling. Det är några ingredienser i en stark och hållbar arbetsmiljö där människor växer samtidigt som de utvecklar företaget och gör skillnad för sina kunder.

  Inwido som partner

  Inwido, Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet, erbjuder koncernövergripande, strategiska samarbeten med leverantörer, kunder och partners. Vår ambition är att skapa långsiktiga och lönsamma samarbeten.

  Läs mer
  Thumbnail

  Vi har en starkt decentraliserad organisationsstruktur där våra dotterbolag ges möjlighet att agera så självständigt som möjligt. Samtidigt får de centralt stöd i ett antal strategiska frågor, som till exempel inköp, digitalisering, finansiering, IT och ledarskapsfrågor.

  Som partner erbjuder Inwido och våra dotterbolag lång erfarenhet och bred kompetens, finansiell stabilitet, effektiviseringsmöjligheter, samarbeten inom teknik och digitalisering samt andra strategiska fördelar som följer av ett samarbete med en marknadsledande koncern. 

  På central nivå arbetar kategoriansvariga specialister strategiskt med upphandling av bland annat trä, glas, aluminium, färg och logistik för produktion och transport av fönster och dörrar för alla Inwidos dotterbolag.

  Våra avtal på koncernnivå möjliggör upphandling av större volymer av material vilket ger prisfördelar. Samarbetet med våra leverantörer ger oss också fördelar genom att vi får möjlighet att ta del av deras nya och innovativa lösningar.

  En viktig del av detta arbete är också arbetet med att minimera risken för störningar av leveranser till våra fabriker. Vi gör detta främst genom så kallad dual sourcing som innebär att vi inte ska vara beroende av bara en leverantör inom de olika produktkategorierna. Det gör oss mindre sårbara och mer flexibla i fördelningen av våra resurser.

  I arbetet med att välja våra leverantörer använder vi oss av en process för att identifiera potentiella leverantörer, godkänna valda leverantörer, implementera samarbetsprocesser och rutiner samt löpande utvärdera våra leverantörer.

  Code of conduct